Μεταφράσεις

Περιγραφή

Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται διασυνοριακά σε όλους τους τομείς της οικονομίας.  Για το λόγο αυτό, η μετάφραση κειμένων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στο παγκοσμιοποιημένο και ψηφιακό οικονομικό περιβάλλον.

Περαιτέρω, απαραίτητη είναι η επίσημη μετάφραση εγγράφων και για όσους αναζητούν εργασία στον δημόσιο (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ) ή στον ιδιωτικό τομέα ή επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η μετάφραση αλλοδαπών εγγράφων που διενεργείται από δικηγόρο ή από αναγνωρισμένο μεταφραστή ή από την Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, έχει την ίδια ακριβώς νομική ισχύ.

Στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται: Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Άρθρο 36 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων

Εξειδίκευση σε νομικά κείμενα

Λόγω της δικηγορικής μας ιδιότητας και της ειδίκευσής μας σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου, διακρινόμαστε ιδίως στη μετάφραση νομικών κειμένων, όπως ενδεικτικά:

 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Εταιρικά έγγραφα (Συστάσεις Εταιρειών, Καταστατικά, Τροποποιήσεις)
 • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων
 • Εμπορικά Σήματα και Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας
 • Δικόγραφα (αγωγές, προτάσεις, προσφυγές, μηνύσεις κλπ)
 • Διαδικαστικά έγγραφα (Πρακτικά, Καταθέσεις Μαρτύρων, Κλήσεις σε Δικαστήρια)
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Νομοθεσία και Εγκυκλίους
 • Έγγραφα της Ε.Ε. (Κανονισμούς, Οδηγίες, Συστάσεις, Ανακοινώσεις)
 • Διοικητικά Έγγραφα (Άδειες, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Διαβατήρια, Δελτία Ταυτότητας Έγγραφα Μετανάστευσης)
 • Τίτλους Σπουδών και Διπλώματα Κατάρτισης
 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά
 • Συμβόλαια και Τίτλους Κτήσης Ακινήτων
 • Διαθήκες, Αποποιήσεις και Κληρονομικά Έγγραφα
 • Νομικές Γνωμοδοτήσεις
 • Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες (ιατρικές, τεχνικές εκθέσεις, οικονομικές)

Εμπειρία και Συνεργασίες

Οι δικηγόροι – μεταφραστές μας έχουν πολυετή εμπειρία σε μετάφραση νομικών κειμένων σε τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού,  της ενέργειας καθώς και στην νομική μετάφραση γνωμοδοτήσεων και τεχνικών εκθέσεων.

Εάν δεν είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε τη μετάφραση των κειμένων σας στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο εντός του επιθυμητού χρονοδιαγράμματος, θα σας συστήσουμε στον κατάλληλο επαγγελματία.
PnP Team

Γλώσσες Μετάφρασης

Ελληνικά
Αγγλικά
Ισπανικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Ρώσικα

Επικυρώσεις

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι δικηγόροι δύνανται να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα  εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους. Η επικύρωση του αντιγράφου από δικηγόρο έχει πλήρη ισχύ ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), οι Αρχές είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σε περίπτωση που υπάλληλος αρνείται να αποδεχθεί το επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο, μπορεί να διωχθεί ποινικά για παράβαση καθήκοντος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, οι επικυρώσεις την δικηγόρων δεν ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους από τις Αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να τις αποδέχονται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, ο ΑΣΕΠ δέχεται έγγραφα αλλοδαπής αρχής τα οποία δεν φέρουν την επισημείωση της Χάγης με την προϋπόθεση όμως ότι είναι νομίμως επικυρωμένα.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις σχετικές οδηγίες του ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/guide/1G_2019/) και πάντα σε συνδυασμό με τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις της προκήρυξης που σας ενδιαφέρει.

Τέλος, από ειδικές δικονομικές διατάξεις προβλέπεται ότι ο δικηγόρος μπορεί να επικυρώνει και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα του ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής.

Επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης (APOSTILLE)

Περαιτέρω, η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας λήψεως της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης  (ευρέως γνωστή ως «σφραγίδα της Χάγης» ή APOSTILLE). Το APOSTILLE είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση της γνησιότητας ελληνικών δημοσίων εγγράφων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν  ενώπιον αλλοδαπού Δημοσίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επισημείωση της Χάγης  μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ypes.gr/el/eidlixypes/archiki/Apostille/


Επικεφαλής Μεταφράσεων

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Δίκαιο Ατυχημάτων | Επίλυση Διαφορών | Νομική Μετάφραση |

View profile