Επικυρώσεις

Περιγραφή

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι δικηγόροι δύνανται να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα  εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους. Η επικύρωση του αντιγράφου από δικηγόρο έχει πλήρη ισχύ ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), οι Αρχές είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σε περίπτωση που υπάλληλος αρνείται να αποδεχθεί το επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο, μπορεί να διωχθεί ποινικά για παράβαση καθήκοντος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την νομοθεσία και νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων, οι επικυρώσεις την δικηγόρων δεν ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους από τις Αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να τις αποδέχονται ως έγκυρες.

Στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.
Κώδικας Δικηγόρων αρ. 36 παρ. 2 περ. β΄

Συνεπώς, εκ του νόμου ο δικηγόρος αναγνωρίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων για δικαστική ή άλλη χρήση ενώπιον δημόσιας αρχής:

  • Δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων
  • Εκδοθέντων από ελληνική ή αλλοδαπή αρχή
  • Ελληνόγλωσσσων ή ξενόγλωσσων

Επισημείωση (σφραγίδα) της Χάγης

Περαιτέρω, η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας λήψεως της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης  (ευρέως γνωστή ως «σφραγίδα της Χάγης» ή APOSTILLE), η οποία είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση της γνησιότητας ελληνικών δημοσίων εγγράφων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση αυτών ενώπιον αλλοδαπού Δημοσίου (και το αντίστροφο), εφόσον το συγκεκριμένο Κράτος έχει κυρώσει την ως άνω Σύμβαση ή δεν έχει προβάλλει αντιρρήσεις κατά της προσχώρησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επισημείωση της Χάγης, τα συμβαλλόμενα Κράτη και τα έγγραφα που επισημαίνονται, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ypes.gr/el/eidlixypes/archiki/Apostille/

ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με την ειδική διάταξη του ν. 4250/2014, ο ΑΣΕΠ δέχεται έγγραφα αλλοδαπής αρχής τα οποία δεν φέρουν την επισημείωση της Χάγης με την προϋπόθεση όμως ότι είναι νομίμως επικυρωμένα.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις σχετικές οδηγίες του ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/guide/1G_2019/) και πάντα σε συνδυασμό με τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις της προκήρυξης που σας ενδιαφέρει.

Γνήσιο υπογραφής

Τέλος, από ειδικές δικονομικές διατάξεις προβλέπεται ότι ο δικηγόρος μπορεί να επικυρώνει και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα του ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής.