Μεταφράσεις

Περιγραφή

Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται διασυνοριακά σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ιδίως στο εμπόριο, τον τουρισμό και την ναυτιλία.  Για το λόγο αυτό, η μετάφραση κειμένων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στο παγκοσμιοποιημένο και ψηφιακό οικονομικό περιβάλλον.

Περαιτέρω, απαραίτητη είναι η επίσημη μετάφραση εγγράφων και για όσους αναζητούν εργασία στον δημόσιο (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ) ή στον ιδιωτικό τομέα ή επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η μετάφραση αλλοδαπών εγγράφων που διενεργείται από δικηγόρο ή από αναγνωρισμένο μεταφραστή ή από την Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, έχει την ίδια ακριβώς νομική ισχύ.

Στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται: Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Άρθρο 36 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων

Εξειδίκευση σε νομικά κείμενα

Λόγω της δικηγορικής μας ιδιότητας και της ειδίκευσής μας σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου, διακρινόμαστε ιδίως στη μετάφραση νομικών κειμένων, όπως ενδεικτικά:

 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Εταιρικά έγγραφα (Συστάσεις Εταιρειών, Καταστατικά, Τροποποιήσεις)
 • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων
 • Εμπορικά Σήματα και Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας
 • Δικόγραφα (αγωγές, προτάσεις, προσφυγές, μηνύσεις κλπ)
 • Διαδικαστικά έγγραφα (Πρακτικά, Καταθέσεις Μαρτύρων, Κλήσεις σε Δικαστήρια)
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Νομοθεσία και Εγκυκλίους
 • Έγγραφα της Ε.Ε. (Κανονισμούς, Οδηγίες, Συστάσεις, Ανακοινώσεις)
 • Διοικητικά Έγγραφα (Άδειες, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Διαβατήρια, Δελτία Ταυτότητας Έγγραφα Μετανάστευσης)
 • Τίτλους Σπουδών και Διπλώματα Κατάρτισης
 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά
 • Συμβόλαια και Τίτλους Κτήσης Ακινήτων
 • Διαθήκες, Αποποιήσεις και Κληρονομικά Έγγραφα
 • Νομικές Γνωμοδοτήσεις
 • Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες (ιατρικές, τεχνικές εκθέσεις, οικονομικές)

Εμπειρία και Συνεργασίες

Οι δικηγόροι – μεταφραστές μας έχουν πολυετή εμπειρία σε μετάφραση νομικών κειμένων σε τομείς της ναυτιλίας (συμβάσεις ναύλωσης, πρακτορείας, μεταφοράς), του τουρισμού (συμβάσεις timesharing, οργανωμένα ταξίδια), στον τομέα της ενέργειας (παραχώρηση και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάσεις παραγωγής, δικτύου διανομής και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος) καθώς και στην νομική μετάφραση γνωμοδοτήσεων και τεχνικών εκθέσεων για πολύκροτες υποθέσεις.

Εάν δεν είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε τη μετάφραση των κειμένων σας στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο εντός του επιθυμητού χρονοδιαγράμματος, θα σας συστήσουμε στον κατάλληλο επαγγελματία.
PnP Team

Γλώσσες Μετάφρασης

Ελληνικά
Αγγλικά
Ισπανικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Ρώσικα

Επικεφαλής Μεταφράσεων

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Δίκαιο Ατυχημάτων, Μεταφράσεις

View profile