Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτουμένου δικαστική προστασία μέρους, υποβάλλει σε πιστοποιημένο διαμεσολαβητή από το μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (κοινής αποδοχής των μερών ή διορισμένο από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης), αίτημα προσφυγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης.