Όταν λάβουμε τα ως άνω έγγραφα θα εκτιμήσουμε την υπόθεσή σας και θα σας στείλουμε αυθημερόν οικονομική προσφορά η οποία περιλαμβάνει:

 

  1. Την αμοιβή μας για το σύνολο της διαδικασίας.
  2. Τα δικαστικά έξοδα.
  3. Την αμοιβή και τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή για τις απαραίτητες επιδόσεις στον μισθωτή. 
  4. Εξουσιοδότηση προς υπογραφή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας (μέσω gov.gr ή μέσω ΚΕΠ).

 

Στην οικονομική προσφορά που θα λάβετε θα περιγράφονται αναλυτικά η αμοιβή και τα έξοδα ανά διαδικασία.