Περιλαμβάνεται η αμοιβή και τα έξοδα για:

  • τη σύνταξη αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
  • την παράσταση στο δικαστήριο και την έκδοση της απόφασης
  • τη διαδικασία μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο. 

Δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή και τα έξοδα της Τράπεζας για τη διαχείριση του φακέλου σας και  η αμοιβή του δικηγόρου της.