Ο διαμεσολαβητής μας έρχεται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέρη της διαφοράς και λαμβάνει την έγγραφη συναίνεσή τους για τον διορισμό του.

Ο διαμεσολαβητής μας ενημερώνει όλα τα μέρη για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο και τον τρόπο (φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη) που συμφωνήθηκε να διεξαχθεί η ΥΑΣ.