Αν συμφωνηθεί η υπαγωγή της διαφοράς στη διαμεσολάβηση, υπογράφεται συμφωνητικό υπαγωγής και η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών (με δυνατότητα παράτασης για άλλες 40 ημέρες κατόπιν συμφωνίας). H διαδικασία διενεργείται σε χωριστές συναντήσεις του διαμεσολαβητή με το κάθε μέρος και σε κοινές του διαμεσολαβητή με όλα τα μέρη κατά τις οποίες τα μέρη παρίστανται υποχρεωτικά με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία ή σε πολύωρες συνεδρίες, αλλά σε περισσότερες μικρής διάρκειας.