Μετά την πάροδο 10 ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, οι σύζυγοι μαζί με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους μεταβαίνουν ενώπιον του συμβολαιογράφου για την επικύρωση του συμφωνητικού και την έκδοση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσεως του γάμου.

Σε περίπτωση που κάποιος εκ των συζύγων δεν επιθυμεί την αυτοπρόσωπη παράστασή του στο συμβολαιογράφο, μπορεί να εξουσιοδοτήσει με ειδικό πληρεξούσιο τον δικηγόρο του προκειμένου να τον εκπροσωπήσει.