Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι σε συνεννόηση με τους συζύγους θα συντάξουμε το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης γάμου, ρυθμίζοντας όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες καθώς και ζητήματα γονικής μέριμνας για τυχόν ανήλικα τέκνα σας. 

Το τελικό σχέδιο του συμφωνητικού θα πρέπει να υπογραφεί και από τους δύο συζύγους είτε στο ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε μέσω της πλατφόρμας του άυλου διαζυγίου με τους κωδικούς taxisnet.