Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας κατά τον Μάιο 2020

Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας κατά τον Μάιο 2020

Καθώς η οικονομική δραστηριότητα επανέρχεται σταδιακά διά της επανέναρξης της λειτουργίας μερίδας επιχειρήσεων που είχαν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, η Κυβέρνηση προέβη στην προσαρμογή ορισμένων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, εξεδόθη η από 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/01.05.2020, τεύχος Α’), η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων παραμένει σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, και τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Ρυθμίσεις για τις πληττόμενες επιχειρήσεις

Στην κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων εντάσσονται πλέον τόσο εκείνες που εξακολουθούν να πλήττονται από τη λήψη μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού όσο και εκείνες που τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας με εντολή κρατικής αρχής και πλέον επαναλειτουργούν. Δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της ως άνω ΠΝΠ, οι πληττόμενες επιχειρήσεις, που είχαν αξιοποιήσει το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή έως και του 60% των υπό αναστολή συμβάσεων. Η παράταση της αναστολής δύναται να διαρκέσει το πολύ τριάντα ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31.05.2020. Οι επιχειρήσεις, που παρατείνουν την αναστολή μεγαλύτερου ποσοστού των υπό αναστολή συμβάσεων, είναι οι ίδιες υπόχρεες για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό.

Αντίστοιχα, παρατείνεται και το δικαίωμα του εργαζομένου ως προς τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, δυνάμει της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου,  ο εργαζόμενος, η αναστολή της σύμβασης εργασίας του οποίου παρατείνεται, είναι δικαιούχος οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών παράτασης. Υπενθυμίζεται πως η αποζημίωση ειδικού σκοπού έχει οριστεί στο ποσό των 800 € για 45 ημερολογιακές ημέρες.

Ωστόσο, η αξιοποίηση του μέτρου της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας συνεπάγεται πρόσθετες δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, εφόσον παρατείνεται η αναστολή της σύμβασης εργασίας έστω και ενός εργαζομένου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μείωση του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας για όσο χρόνο κάνουν χρήση του ως άνω μέτρου, και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.05.2020. Τυχόν καταγγελία σύμβασης σε αντίθεση προς τα ανωτέρω είναι αυτοδικαίως άκυρη. Επίσης, αναλαμβάνουν την δέσμευση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για τουλάχιστον 45 ημέρες από την λήξη του χρόνου της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των οποίων αυξάνεται καθώς αίρονται τα περιοριστικά μέτρα. Συγκεκριμένα, δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της ως άνω ΠΝΠ, οι πληττόμενες επιχειρήσεις, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή τους συνόλου των εργαζομένων τους, δύναται να προβούν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων, η σύμβαση των οποίων τελεί σε αναστολή, υπό την προϋπόθεση ότι η αναστολή έχει διατηρηθεί τουλάχιστον για 15 ημέρες. Οι συμβάσεις αυτές δεν επιτρέπεται να τεθούν ξανά σε αναστολή και οι εργαζόμενοι επιστρέφουν άμεσα στην εργασία τους. Στην περίπτωση ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού μόνο κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα λαμβάνουν τις αποδοχές τους από τον εργοδότη τους.

Ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να τελούν υπό αναστολή λειτουργίας

Δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της ως άνω ΠΝΠ, στις επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή λειτουργίας. Ο εργαζόμενος, η αναστολή της σύμβασης εργασίας του οποίου παρατείνεται, είναι δικαιούχος οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών παράτασης. Υπενθυμίζεται και εδώ πως η αποζημίωση ειδικού σκοπού έχει οριστεί στο ποσό των 800 € για 45 ημερολογιακές ημέρες. Σε αντίθεση με ο,τι αναφέρθηκε ανωτέρω περί δυνατότητας ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, το μέτρο αυτό δεν επεκτείνεται στην συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.

Η αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, η οποία αφορά τόσο τις επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, όσο και τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ως άνω ΠΝΠ, οι επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή τους συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται τις ανακαλούν προσωρινά για την αντιμετώπιση έκτακτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλομένων και ανελαστικών αναγκών. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την ευθύνη για την καταβολή των συμβατικών αποδοχών που αντιστοιχούν στις ημέρες απασχόλησης, ενώ το ποσό αυτό αφαιρείται από την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Μετά τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, η αναστολή συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους χρονικού διαστήματός της. Το διάστημα αυτό ανέρχεται στις 45 ημέρες για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ για τις επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων παραμένει σε αναστολή, διαρκεί μέχρι την άρση της αναστολής της λειτουργίας τους. Οι επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση του ως άνω μέτρου, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμσης θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.