Προσημείωση υποθήκης

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

Η προσημείωση υποθήκης συνιστά κατά κανόνα προϋπόθεση που θέτει ο δανειστής (συνήθως η Τράπεζα) προκειμένου να σας χορηγήσει δάνειο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σε περίπτωση που δεν εξοφλήσετε εμπρόθεσμα τις δανειακές σας υποχρεώσεις. 

Η εγγραφή προσημείωσης γίνεται υποχρεωτικά με δικαστική απόφαση και συνεπώς απαιτείται η ανάθεση της υπόθεσής σας σε δικηγόρο, ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου για την εγγραφή της προσημείωσης.  

Εξάλειψη (ή άρση) προσημείωσης υποθήκης

Αφού εξοφλήσετε το δάνειό σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την εξάλειψη της προσημείωσης από το αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να διαγραφεί το σχετικό βάρος από το ακίνητό σας.

Για την έκδοση της δικαστικής απόφασης εξάλειψης προσημείωσης είναι υποχρεωτική η εκπροσώπησή σας από δικηγόρο. Μετά την έκδοσή της, η απόφαση με μέριμνα του δικηγόρου σας θα μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να γνωρίζει την ιδιοκτησιακή κατάσταση του ακινήτου. 

1| Αποστολή των εγγράφων σας

Μας στέλνετε με email ή online τα  στοιχεία του ακινήτου σας και:

 • τηλέφωνο επικοινωνίας
 • την δανείστρια τράπεζα (και αν γνωρίζετε αρμόδιο υποκατάστημα, υπάλληλο και τηλέφωνο)

Επισυνάψτε (προαιρετικά):

 • βεβαίωση εξόφλησης δανείου
 • σύμβαση δανείου
 • απόφαση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης
 • κτηματολογικό φύλλο ή διάγραμμα
2| Οικονομική προσφορά

Περιλαμβάνεται η αμοιβή και τα έξοδα για:

 • τη σύνταξη αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
 • την παράσταση στο δικαστήριο και την έκδοση της απόφασης
 • τη διαδικασία μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο. 

Δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή και τα έξοδα της Τράπεζας για τη διαχείριση του φακέλου σας και  η αμοιβή του δικηγόρου της. 

3|Ανάθεση και ολοκλήρωση της διαδικασίας

Με την ανάθεση προχωράμε σε:

 • Συνεννόηση με την Τράπεζα και το δικηγόρο της.
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 • Μεταγραφή της απόφασης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό γραφείο.

Εκτιμώμενος χρόνος

Συνήθως η Τράπεζα ολοκληρώνει τις απαραίτητες διαδικασίες εντός διμήνου. Σε κάθε περίπτωση, αφού ολοκληρώθει η σχετική προετοιμασία από την Τράπεζα, εμείς ολοκληρώνουμε τη διαδικασία κατά κανόνα εντός 15 ημερών. 

Επικοινωνία και έξοδα τράπεζας

Η τράπεζα θα πρέπει να εκδώσει βεβαίωση εξόφλησης, η οποία πρέπει να προσκομιστεί στο δικαστήριο για την εξάλειψη της προσημείωσης. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα και να καταβληθούν τα έξοδα διαχείρισης του αιτήματος και η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της. Το ποσό των εξόδων και της αμοιβής (διαφέρει ανάλογα με την Τράπεζα) πρέπει να καταβληθεί απευθείας σε αυτήν. 

Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα ή/και δεν έχετε καταβάλει τα έξοδα της Τράπεζας, αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε εμείς αίτημα για λογαριασμό σας και σας ενημερώνουμε για την καταβολή των εξόδων και της αμοιβής της Τράπεζας. 

Προσημείωση Online

1Στοιχεία ακινήτου και τράπεζας
2Στοιχεία επικοινωνίας και φόρτωση αρχείων

Προσοχή! Για ακίνητα που βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας Αττικής θα επιβαρυνθείτε με οδοιπορικά έξοδα και αμοιβή με βάση Τιμοκατάλογο για υπηρεσίες εκτός έδρας.