Πολιτογράφηση

Πολιτογράφηση

Η πολιτογράφηση είναι ένας από τους προβλεπόμενους τρόπους κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004). Έλληνας πολίτης μπορεί να πολιτογραφηθεί ο αλλοδαπός ή ομογενής ή ακόμα και ανιθαγενής εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 

Τυπικές προϋποθέσεις

Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας θα πρέπει ο αλλοδαπός:

 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης.
 • Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα προβλεπόμενα στο νόμο αδικήματα σε ποινή στερητική της ελευθερίας.
 • Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα της νόμιμης διαμονής του.
 • Να διαμένει στη Χώρα μόνιμα για επτά συνεχή έτη πριν την υποβολή της αίτησης. (Για τους ομογενείς δεν απαιτείται η επταετής διαμονή). 
 • Για κατόχους ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, όσους έχουν τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας, που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, καθώς και τους ανιθαγενείς: να διαμένει μόνιμα για μια συνεχή τριετία.
 • Να κατέχει έναν από τους προβλεπόμενους τίτλους νόμιμης διαμονής. 
 • Εάν κατέχει άλλο τίτλο νόμιμης διαμονής – πλην των προβλεπόμενων- μπορεί να αιτηθεί την πολιτογράφησή του εφόσον διαμένει στη Χώρα νόμιμα για 12 συνεχή έτη.

Ουσιαστικές προϋποθέσεις

 • Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμό και θεσμούς του πολιτεύματος της Χώρας.
 • Να έχει ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική ζωή της Χώρας.
 • Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας (π.χ. εργασία, εκπλήρωση φορολογικών – ασφαλιστικών υποχρεώσεων).

1| Έλεγχος προϋποθέσεων Πολιτογράφησης

Ελέγξτε ότι πληρείτε τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για να ελέγξουμε την περίπτωσή σας και να σας βοηθήσουμε με τη συγκρότηση του φακέλου σας.

2| Απόκτηση Π.Ε.Γ.Π.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου και ελέγξτε τις γνώσεις σας. Εφόσον αισθάνεστε ότι είστε έτοιμοι για τις εξετάσεις Π.Ε.Γ.Π. απευθυνθείτε σε εμάς για να σας κλείσουμε θέση στις επόμενες εξετάσεις και να σας λύσουμε τυχόν απορίες.

Δικαιολογητικά

 • Διαβατήριο
 • Τίτλος νόμιμης διαμονής σε ισχύ
 • Π.Ε.Γ.Π.
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα
 • ΑΜΚΑ
 • Παράβολο 550€ (ή 100€ για ομογενείς, κατόχους ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ε.Ε., αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και ανιθαγενείς. Επανυποβολή αίτησης: 200€)

Τι είναι το Π.Ε.Γ.Π.

Από τον Μάιο 2021 και στο εξής, ο ενδιαφερόμενος για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση θα πρέπει να δώσει εξετάσεις για να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.). Με αυτό πιστοποιούνται οι απαραίτητες γνώσεις του ενδιαφερομένου σε σχέση με την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα.

Στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχει σχετικό υλικό και Τράπεζα θεμάτων για την προετοιμασία των υποψηφίων. 

Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα 2 φορές το χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο) και το παράβολο συμμετοχής σε αυτές ορίζεται στα 150€. Όσοι αποτύχουν στις εξετάσεις, έχουν δικαίωμα επανεξέτασης. 

Εκτιμώμενος χρόνος

Μετά την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π. μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πολιτογράφησης. Ο νόμος προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα σε περίπου ένα έτος από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Ωστόσο, στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές καθυστερήσεις εώς και 5 έτη, ανάλογα με την κατα τόπον αρμόδια Υπηρεσία. Με την νέα διαδικασία, που προϋποθέτει την απόκτηση Π.Ε.Γ.Π. πριν την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης, η διαδικασία αναμένεται πλέον να ολοκληρώνεται σε πολύ πιο σύντομο χρόνο.

Έλεγχος προϋποθέσεων

Key Contacts

Στέλιος Παυλάκης

Managing Partner

View profile