Τομέας Ατυχημάτων

Οι συνεργάτες μας έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων ατυχημάτων και την διεκδίκηση εύλογης αποζημίωσης στα θύματα και τις οικογένειες τους. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, εργατικών και ναυτεργατικών ατυχημάτων, ιατρικής αμέλειας καθώς και  περιπτώσεις ευθύνης του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Οφελείας κ.λπ.

Η εμπειρία μας, η γνώση και η διαρκής επαφή μας με υποθέσεις ατυχημάτων μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε έγκαιρα και έγκυρα την κάθε περίπτωση και να γνωμοδοτήσουμε αιτιολογημένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες νομικές ενέργειες, την συγκέντρωση του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού και εν τέλει την επίτευξη ενός δίκαιου συμβιβασμού ή την περαιτέρω επιδίωξη αποζημίωσης ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Τον χειρισμό της υπόθεσης υποστηρίζει πάντοτε ένα ευρύ δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών και επιστημόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ιδίως τεχνικών συμβούλων και πραγματογνωμόνων, ιατρών, μηχανικών, ναυπηγών με την συνεργασία των οποίων αντιμετωπίζουμε ολιστικά και υποστηρίζουμε την υπόθεση μέχρι την οριστική ικανοποίησή σας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ιατρικό σφάλμα σε χειρουργική επέμβαση, λανθασμένη ιατρική διάγνωση, μη ενδεδειγμένη αγωγή, πλημμελής ενημέρωση του ασθενούς, παρενέργειες φαρμακευτικής αγωγής

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Αποζημίωση για καταστροφή ή μερική ζημία οχήματος, καταστροφή άλλων αντικειμένων, δαπάνες εξετάσεων και νοσοκομειακής περίθαλψης, απολεσθέντες μισθούς, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος, ιατρικά έξοδα, νοσήλια, ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, φθορές οδοστρώματος, παράνομη τοποθέτηση πινακίδων και κατασκευών, ευθύνη δημόσιου νοσοκομείου

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος, νοσήλια, λοιπά ιατρικά έξοδα, ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη, μισθοί ασθενείας, υπερωρίες και καθυστερούμενες δεδουλευμένες αποδοχές, ποινική ευθύνη εργοδοτών

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

Ατυχήματα σε σκάφη, jet ski, θαλάσσια σπορ, πνιγμός στη θάλασσα ή σε πισίνα, δηλητηρίαση σε εστιατόριο/ταβέρνα,

Προσδιορισμός της αποζημίωσης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, το θύμα ατυχήματος δικαιούται αποζημίωση για την παράνομη βλάβη που του προκλήθηκε κα είχε ως αποτέλεσμα την ψυχική ταλαιπωρία του. Ως επί το πλείστον η ικανοποίηση είναι χρηματική και ονομάζεται ηθική βλάβη και το ύψος της εκτμάται ελεύθερα από το Δικαστήριο, συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ του θύματος και του υπαιτίου, την ηλικία, την προσωπική και επαγγελματική κατάσταση του θύματος, το βαθμό του πταίσματος και φυσικά την βαρύτητα του τραυματισμού. Σε περίπτωση θανάσιμου τραυματισμού, η οικογένεια του θύματος δικαιούται την επιδίκαση εύλογης χρηματικής ικανοποίησης για την θλίψη και τον κλονισμό, η οποία ονομάζεται ψυχική οδύνη. Και στην περίπτωση αυτή, τόσο το ύψος της επιδικασθείσας αποζημίωσης καθορίζεται ελεύθερα από τον Δικαστή. 

Ελλείψει σαφούς πλαισίου για τον ακριβή προσδιορισμό της χρηματικής ικανοποίησης και των δικαιούχων αυτής, καθίσταται επιτακτικός ο χειρισμός της υπόθεσης από έμπειρο δικηγόρο προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αποζημίωση.

Δικαιούχοι ψυχικής οδύνης

Όπως αναφέραμε, την χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης δικαιούται η οικογένεια του θύματος. Ωστόσο, το εύρος της οικογένειας δεν ορίζεται ρητά στον νόμο και έτσι προσδιορίζεται ελεύθερα από το Δικαστήριο με βάση τον συναισθηματικό δεσμό του θύματος-συγγενούς. Για παράδειγμα, έχει απασχολήσει τα Δικαστήρια το ενδεχόμενο επιδίκασης αποζημίωσης σε διαζευγμένο σύζυγο, συγκάτοικο ή σύντροφο, στην μνηστή, στους θείους, τα ανίψια κ.λπ.

Συνεπώς, για τη διεύρυνση κατά το δυνατόν των διακιούμενων προσώπων είναι απαραίτηση η καθοδήγηση από εξειδικευμένο δικηγόρο, ο οποίος αφενός γνωρίζει και παρακολουθεί την νομολογία των Δικαστηίων και αφετέρου είναι σε θέση υπό συγκεκριμένες περιστάσεις να υποστηρίξει την επιδίκαση αποζημίωσης ακόμα και σε πρόσωπο που κατά το συνήθως συμβαίνον δεν θα δικαιούτο αποζημίωσης. 

Νοσήλια και ιατρικά έξοδα

Εκτός των ανωτέρω αξιώσεων, το θύμα ατυχήματος δικαιούται τα έξοδα νοσηλείας και ιατρικής φροντίδας, αμοιβές νοσοκόμων και αποκλειστικών βοηθών, δαπάνες βελτιωμένης τροφής και αποθεραπείας, φυσικοθεραπείες, έξοδα ιατρικών και απεικονιστικών εξετάσεων καθώς και τα έξοδα κηδείας και επαναπατρισμού σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος.

Ο προσδιορισμός και η απόδειξη των ανωτέρω δαπανών προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από τα Δικαστήρια (π.χ. όταν δεν υπάρχουν νόμιμες αποδείξεις κ.λπ.) είναι ζήτηματα που απαιτούν χειρισμό από έμπειρο δικηγόρο.

Πλασματικές δαπάνες

Περαιτέρω, τα Δικαστήρια κάνουν δεκτές και δαπάνες οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν πράγματι διότι τις απαραίτητες υπηρεσίες παρείχαν οι συγγενείς και φίλοι του θύματος. Για παράδειγμα γίνεται δεκτό ότι ο τραυματίας που αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω του τραυματισμού του δικαιούται αποζημίωση αποκλειστικής νοσοκόμας ακόμα και αν χρέη νοσοκόμας εκτελούσε η σύζυγός του. 

Για την επιδίκαση των ανωτέρω πλασματικών δαπανών είναι αυτονόητο ότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, όχι μόνο για να τεκμηριωθούν παραδεκτά ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων αλλά και για να προσδιορισθεί με τρόπο νόμιμο και ορισμένο το ύψος τους.

Απώλεια εισοδημάτων

Τέλος, πολύ σημαντικό κονδύλι είναι αυτό που αφορά απωλεσθέντα μελλοντικά εισοδήματα εξαιτίας του τραυαματισμού. Έτσι, με την κατάλληλη υποστήριξη της υπόθεσης επιδικάζονται μελοντικοί μισθοί και απολαβές που αποστερήθηκε το θύμα ή οικογένειά του εξαιτίας του τραυματισμού. Με την τεκμηρίωση της βαρύτητας του τραυματισμού και των μόνιμων συνεπειών της στον μέλλον επιτυγχάνεται και η μεγαλύτερη επιδίκαση αποζημίωσης για μελλοντικές απώλειες εισοδήματος. 

Key contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα
Εταίρος

Με εμπειρία άνω των 30 ετών, η Κυριακή θεωρείται δικαίως ειδική στον τομέα των ατυχημάτων. Ως επικεφαλής του τμήματος, επιθεωρεί και καθοδηγεί την ομάδα μας στις υποθέσεις αποζημιώσεων και γράφει γνωμοδοτήσεις επί ειδικών ζητημάτων δικαίου ατυχημάτων, αδικοπραξίας, αποζημιώσεων και εφαρμοστέου δικαίου. Με επιδέξιες διαπραγματεύσεις και μάχιμη παρουσία ενώπιον των δικαστηρίων, συνεχίζει να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση θυμάτων τροχαίων, εργατικών και ναυτεργατικών ατυχημάτων για κατοχύρωση αποζημίωσεων.