Παράταση προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης

Παράταση προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης

Στο πλαίσιο της λήψης κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αποφασίστηκε η παράταση πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης.

Αρχικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του  άρθρου 38 της από 20 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11 Μαρτίου του 2020 για δύο (2) μήνες, προθεσμία που παρατάθηκε έτι περαιτέρω έως τις 12 Ιουνίου, με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911/2020. Έτσι, αν η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 παρ. 3 ΚΔΔικ ήταν τριακονθήμερη και κατά την 10η  Μαρτίου είχαν παρέλθει οι 15 πρώτες ημέρες αυτής, με την αναστολή έως τις 12 Ιουνίου, η προθεσμία θα λήξει την 27η Ιουνίου.

Ωστόσο, από την παράταση αυτή εξαιρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 30 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή από άλλες ειδικότερες διατάξεις. Η πρώτη αυτή περίπτωση, αφορά κατά πρώτον διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου των φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, ήτοι όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και όσων ακόμη περιοριστικώς αναφέρονται στο άρθρο 14. Κατά δεύτερον, αφορά διαδικασίες επιλογής υπηρεσιακών γραμματέων, προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων.

Από την άλλη, ως άλλη ειδικότερη διάταξη θα μπορούσε να θεωρηθεί η παρ.4 του άρθρου έκτου της από 3Ο Μαρτίου 2020 ΠΝΠ που ορίζει ότι «Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του Ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες. Ειδικά οι προθεσμίες της παρ. 4 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 που δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αιτήματος αναστολής, παρατείνονται κατά εξήντα (60) ημέρες». Επομένως, στην περίπτωση αυτή της ενδικοφανούς προσφυγής με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύουν οι παραπάνω προθεσμίες αναστολής. Ως εκ τούτου, αν η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής λήγει μετά την 31η Μαΐου του 2020 π.χ. την 15η Ιουνίου, η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής δεν θα αναστελλόταν.

Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί, πως από τις ανωτέρω διατάξεις σε καμία περίπτωση δεν συνάγεται παράταση των προθεσμιών της διοίκησης για απάντηση προς τους διοικουμένους. Άλλωστε, η θέση αυτή επιβεβαιώνεται και από την Εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486, ΑΔΑ62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ σύμφωνα με την οποία, η ως άνω αναστολή μέχρι τις 12 Ιουνίου «…αφορά τον πολίτη για τις αποκλειστικές προθεσμίες που καθορίζουν τις απαιτούμενες εκ μέρους του ενέργειες και όχι την Διοίκηση, για την οποία οι προθεσμίες για τις εκ μέρους της ενέργειες δεν αναστέλλονται βάσει των ως άνω διατάξεων. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες καλούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη εκ του νόμου ενέργεια εφόσον υποβάλλονται αιτήσεις ή διοικητικές προσφυγές πολιτών ακόμα και εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος αναστολής, εφόσον ο πολίτης δύναται να καταθέσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την αίτησή του.»