Όροι Χρήσης

1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Κατωτέρω καθορίζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, η οποία ανήκει στην εταιρεία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Οι επισκέπτες παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας μας, να κατανοήσουν τους όρους που περιέχει και μόνο εφόσον δεν έχουν καμία αντίρρηση να συνεχίσουν την πλοήγησή τους. Ειδάλλως, παρακαλούνται να αποχωρήσουν από την ιστοσελίδα και να απέχουν οποιαδήποτε πράξη αντίκειται στους όρους χρήσης της, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι σύμφωνα με την εν ισχύ εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την ως άνω ενημέρωση.

2. Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: Παυλάκης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Έδρα: Κανθάρου 3, 18537 Πειραιάς

ΑΦΜ: 997410976

Τηλέφωνο: 210-4525976

Email: lawoffice@pavlakis-partners.gr

3. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και ο τρόπος κατανομής του αποτελεί περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 17 Σ της εταιρείας «ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και προστατεύεται από κάθε προσβολή δυνάμει της νομοθεσίας για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Ειδικότερα στην άυλη περιουσία της επιχείρησης ανήκουν το σήμα, οι εικόνες, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, το domain name κ.α.. Η ανάρτηση των άυλων αυτών αγαθών στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί σιωπηρή συναίνεση της επιχείρησης για περαιτέρω χρήση και εκμετάλλευσή τους από τους επισκέπτες της.

Οποιαδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια της επιχείρησης αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διασκευή και εν γένει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικό ή μη σκοπό συνιστά παράνομη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά, ενδέχεται δε να επιφέρει δυσμενείς νομικές συνέπειες (διοικητικές, αστικές και ποινικές) για τον προσβολέα. Εξαίρεση αυτής της απαγόρευσης αποτελεί  η μερική και αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση αναπαραγωγή τμήματος της ιστοσελίδας με παράλληλη αναφορά της προέλευσής της.

4. Δικαιώματα χρηστών

Σε περίπτωση παροχής από το χρήστη των προσωπικών του δεδομένων, αυτά προστατεύονται από κάθε περαιτέρω χρήση και επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και με τον Κανονισμό 2016/679. Για τον τρόπο και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα βρείτε στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» της ιστοσελίδας μας.

5. Αποκλεισμός ευθύνης της εταιρείας

Στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να υπάρξουν σύνδεσμοι και παραπομπές προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, με αποκλειστικά διευκολυντικό σκοπό. Οι χρήστες επισκέπτονται τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, χωρίς καμία σχετική παρότρυνση εκ μέρους της εταιρείας. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ελλιπές, μη διαθέσιμο, λανθασμένο ή παράνομο περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας είναι κατά το δυνατόν ορθό, έγκυρο και αξιόπιστο. Ωστόσο, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για σφάλματα, ελλείψεις ή αοριστίες σε μέρος ή στο σύνολο του περιεχομένου ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα δύναται να προκύψει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, ακόμα κι αν οφείλεται σε δική της αμέλεια. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που οδηγούν σε προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης της ιστοσελίδας ή στη διαγραφή δεδομένων που περιέχονται σ’ αυτήν. Ωστόσο, μεριμνά και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα.

6. Δικαιώματα της εταιρείας

Η εταιρεία:

  • δικαιούται ανά πάσα στιγμή να απαγορεύσει στον χρήστη να χρησιμοποιεί και να επισκέπτεται την ιστοσελίδα, εάν ευλόγως θεωρεί ότι η δραστηριότητά του παραβιάζει τους όρους χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.
  • δύναται να διαγράφει δεδομένα των χρηστών μετά από παρότρυνση της αρχής ή άλλου ενδιαφερόμενου προσώπου, εάν η συλλογή τους παραβιάζει το νόμο ή θίγει έννομα συμφέροντα και δικαιώματα τρίτων.
  • μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία δέσμευση να τερματίσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της ολικώς ή μερικώς, καθώς και να τη διακόπτει προσωρινά χωρίς προειδοποίηση.

7. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση χρήσεως διέπεται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί ως αντίθετος προς τον νόμο άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων.