Νέα & Δημοσιεύσεις

Οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων – Επιτρεπτέα Προκαταβολή

Στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής ζημίας που έχει προκληθεί από τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού, η Κυβέρνηση, διά του άρθρου 3 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020, Τεύχος Α’), εισήγαγε τον μηχανισμό της παροχής ρευστότητας στις πληττόμενες επιχειρήσεις με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Διευκρινίζεται πως

χρηστά ήθη και ανταγωνσιμός

Η έννοια των χρηστών ηθών στον αθέμιτο ανταγωνισμό

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελεύθερης αγοράς και της άμεσα συνυφασμένης με αυτήν ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας είναι η ύπαρξη ανταγωνισμού. Ανταγωνιστικές σχέσεις εμφανίζονται μεταξύ των δρώντων σε κάθε τομέα της οικονομίας με σκοπό την επικράτησή τους στις συναλλαγές. Η νομοθετική ρύθμιση Στην προσπάθεια αυτή επεμβαίνει ο νομοθέτης, ώστε να διασφαλίσει ότι θα επικρατήσει

check

Check explained – value incorporated in a document

Securities in general Long before e-transfers and debit cards, trade  had already found a way to transfer  value without transferring money – the cheque. The lender could now collect the value written on the piece of paper he received from a debtor in another city or country without having to meet in person every time

Η αλληλέγγυα ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων ιδίως επί εξωλογιστικού προσδιορισμού. Η υπαιτιότητα ως σολομώντεια λύση.

Στα χρόνια της κρίσης η ανάγκη του Δημοσίου να εισπράξει βεβαιωμένες οφειλές εις βάρος νομικών προσώπων και οντοτήτων επανέφερε στο προσκήνιο τη διάταξη που ορίζει την αλληλέγγυα ευθύνη των Διοικητών νομικών προσώπων και οντοτήτων. Αλληλέγγυα ευθύνη Με τις ρυθμίσεις περί αλληλέγγυας ευθύνης εισάγεται μερική κάμψη του θεσμού της νομικής προσωπικότητας των νομικών προσώπων με σκοπό

φορολογικά δικηγόρος

«Ραβασάκι» από την Εφορία: Η άμυνα του φορολογουμένου βήμα προς βήμα

Στο άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), προβλέπονται οι μέθοδοι επικοινωνίας της Φορολογικής Διοίκησης με τους φορολογουμένους. Παρά την ρητή πρόβλεψη για κοινοποίηση των πράξεων της Εφορίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνηθέστερη μέθοδος παραμένει ακόμα και σήμερα η αποστολή συστημένων επιστολών στην κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογουμένου. Οι πράξεις αυτές είναι

Package travel and linked travel arrangements

On 1st of July 2018 Greece enacted the Presidential Decree 7/2018 which incorporated the EU directive 2015/2302 on package travel and linked travel arrangement in Greek State legislation, giving its provisions mandatory effect. What do the terms package travel and linked travel arrangement mean? Package travel is the combination of travel services (mainly accommodation, carriage

Εικονικά και πλαστά τιμολόγια: Φορολογικές και ποινικές κυρώσεις

Τα τελευταία χρόνια σε μία προσπάθεια αναμόρφωσης της φορολογικής νομοθεσίας και εξορθολογισμού των φορολογικών κυρώσεων, ο νομοθέτης προχώρησε σε σωρεία νομοθετικών παρεμβάσεων  με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η επιλογή της εκάστοτε εφαρμοστέας διάταξης. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο σύνθετη με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο σε μία σειρά εμβληματικών αποφάσεων,

The rights of seasonal workers

Seasonal work is a flexible form of employment, increasingly prevailing the tourism sector. Its innate peculiarity lies in the fact that seasonal workers provide their work / services only a few months a year, since their employers suspend the operation of their enterprises for the rest of the year. The time between two service intervals

Seasonal occupation

The frequent developments in the economic sector and especially in business have created the need for the employment law to adapt by -among others- the creation of flexible form of occupation. These deviate from the ordinary salaried employment. The goal of those more flexible employment forms is to provide businesses with motives to hire more