Μεταφράσεις

Σύμφωνα με τον νόμο, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε μεταφράσεις

 • Πτυχίων και τίτλων σπουδών
 • Συμβάσεων, συμβολαίων και ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Εταιρικών εγγράφων (Καταστατικά, Πρακτικά)
 • Δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων
 • Νομοθεσίας, Εγκυκλίων και Οδηγιών
 • Εξειδικευμένων νομικών εγγράφων (Εμπορικών σημάτων και διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
 • Διοικητικών εγγράφων (Άδειες, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Διαβατήρια, Δελτία Ταυτότητας κ.ό.κ.)
 • Νομικών γνωμοδοτήσεων
 • Τεχνικών εκθέσεων (πραγματογνωμοσύνες, πορίσματα κ.λ.π.)

Επικύρωση και Apostille

Αναλαμβάνουμε την νόμιμη επικύρωση ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων καθώς και την διαδικασία λήψης της επισημείωσης της Χάγης όπου απαιτείται.

Το APOSTILLE (επισημείωση ή σφραγίδα της Χάγης) είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση της γνησιότητας ελληνικών δημοσίων εγγράφων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν  ενώπιον αλλοδαπού Δημοσίου. Διαβάστε εδώ σχετικά με την την επισημείωση της Χάγης.

Ο ΑΣΕΠ, όπως και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται έγγραφα αλλοδαπής αρχής τα οποία δεν φέρουν την επισημείωση της Χάγης με την προϋπόθεση όμως ότι είναι νομίμως επικυρωμένα.

1| Αποστολή των εγγράφων σας

Μας στέλνετε με email ή online τα προς μετάφραση/επικύρωση έγγραφα σαρωμένα ή σε ευκρινείς φωτογραφίες με τις εξής πληροφορίες:

 

– αριθμό αντιγράφων που επιθυμείτε,

 

– ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας,

 

– διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής,

 

– ΑΦΜ και

 

– είδος φορολογικού παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο).

2| Οικονομική προσφορά

Αυθημερόν θα λάβετε στο email σας οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται:

 

– Συνολικό κόστος,

 

– Προκαταβολή και τρόποι εξόφλησης,

 

– Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης ,

 

– Τρόποι παραλαβής των εγγράφων σας.

3| Παραλαβή των εγγράφων σας

Παραλαμβάνετε τα έγγραφά σας νομίμως επικυρωμένα και υπογεγραμμένα και το νόμιμο παραστατικό:

— στο email σας σαρωμένα και με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή για ηλεκτρονική διακίνηση σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

— στην διεύθυνση αποστολής που μας δηλώσατε με courier και χρέωση στον παραλήπτη (δική σας).

Τιμολογιακή πολιτική

 • Ελάχιστη χρέωση 20€
 • Μετάφραση από την ελληνική προς ξένη γλώσσα: 0,10€ ανά λέξη του προς μετάφραση εγγράφου.
 • Μετάφραση από ξένη γλώσσα προς την ελληνική: 0,08€ ανά λέξη του προς μετάφραση εγγράφου.
 • Επικύρωση: από 1 έως 10 σελίδες με χρέωση 5€– από 11 σελίδες επιπλέον χρέωση 0,20€ ανά σελίδα
 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μεταφράσαντος δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο σε περίπτωση που απαιτείται: 15€ (Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται πάντοτε, ούτε για χρήση στο εξωτερικό.)
 • Ειδικά η μετάφραση των πτυχίων γλωσσομάθειας με έκταση έως 2 σελίδες  χρεώνεται με 25€ από την ελληνική και με 20€ προς την ελληνική συμπεριλαμβανομένου του κόστους των επικυρώσεων.

Χρόνος παράδοσης

 • Επικυρώσεις και μεταφράσεις έως 2 σελίδων προς την ελληνική: 1 εργάσιμη από την ανάθεση.
 • Επικυρώσεις και μεταφράσεις έως 2 σελίδων προς ξένη γλώσσα: 2 εργάσιμες από την ανάθεση.
 • Μεταφράσεις πέραν των 2 σελίδων: Κατόπιν συνεννόησης.

Γλώσσες μετάφρασης

 • Αναλαμβάνουμε την μετάφραση εγγράφων προς την ελληνική από αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ρωσικά.
 • Αναλαμβάνουμε την μετάφραση εγγράφων από την ελληνική στις εξής γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.
 • Διαθέτουμε δίκτυο συνεργατών – μεταφραστών. Ρωτήστε μας για μεταφράσεις – επικυρώσεις από/προς άλλες γλώσσες.

Ψηφιακή υπογραφή

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η ψηφιακή υπογραφή εξομοιώνεται με ιδιόχειρη υπογραφή και γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (π.χ. ΑΣΕΠ, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.)

Προς διευκόλυνσή σας, τα έγγραφα σας θα αποσταλούν σφραγισμένα και σαρωμένα σε μορφή pdf με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την παραλαβή των εγγράφων με την φυσική σφραγίδα και υπογραφή, μπορείτε να τα παραλάβετε από τα γραφεία μας ή να σας τα αποστείλουμε με χρέωση στον παραλήπτη.

Online σε 1′

1Φόρτωση αρχείων
2Στοιχεία τιμολόγησης
3Στοιχεία αποστολής
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Τα συνημμένα αρχεία (φωτογραφία ή σάρωση) πρέπει να είναι ευανάγνωστα, καλής ανάλυσης και σημερινής λήψης, ώστε να προκύπτει ότι έχετε στην κατοχή σας τα πρωτότυπα έγγραφα. Επιτρεπτές μορφές αρχείων: .pdf | .docx | .jpeg . | .jpg.

Key Contact

               Χριστίνα Παυλάκη

             T. +30 210 4525976

             E. translation@pavlakis-partners.gr