Η γρήγορη και έγκυρη μετάφραση επίσημων και μη κειμένων καθίσταται απαραίτητη στο παγκοσμιοποιημένο και ψηφιακό οικονομικό περιβάλλον.

Απευθυνθείτε σε μας για την μετάφραση ιδίως:

 • Εργασιακών εγγράφων
 • Φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαριστικών και πιστοποιητικών
 • Πτυχίων, διπλωμάτων και πιστοποιητικών κατάρτισης και γλωσσομάθειας
 • Νομικών κειμένων

Λάβετε την μετάφραση στο email σας ψηφιακά υπογεγραμμένη για χρήση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται: Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Άρθρο 36 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων

Μάθετε τα δικαιώματα σας χωρίς δεσμεύσεις

Εξειδίκευση σε νομικά κείμενα

Λόγω της δικηγορικής μας ιδιότητας και της ειδίκευσής μας σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου, διακρινόμαστε ιδίως στη μετάφραση νομικών κειμένων, όπως ενδεικτικά:

 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Εταιρικά έγγραφα (Συστάσεις Εταιρειών, Καταστατικά, Τροποποιήσεις)
 • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων
 • Εμπορικά Σήματα και Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας
 • Δικόγραφα (αγωγές, προτάσεις, προσφυγές, μηνύσεις κλπ)
 • Διαδικαστικά έγγραφα (Πρακτικά, Καταθέσεις Μαρτύρων, Κλήσεις σε Δικαστήρια)
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Νομοθεσία και Εγκυκλίους
 • Έγγραφα της Ε.Ε. (Κανονισμούς, Οδηγίες, Συστάσεις, Ανακοινώσεις)
 • Διοικητικά Έγγραφα (Άδειες, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Διαβατήρια, Δελτία Ταυτότητας Έγγραφα Μετανάστευσης)
 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά
 • Συμβόλαια και Τίτλους Κτήσης Ακινήτων
 • Διαθήκες, Αποποιήσεις και Κληρονομικά Έγγραφα
 • Νομικές Γνωμοδοτήσεις
 • Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες (ιατρικές, τεχνικές εκθέσεις, οικονομικές)

Ελληνικά
Αγγλικά
Ισπανικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Ρώσικα
Ιταλικά
Πορτογαλικά

Επικυρώσεις

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι δικηγόροι δύνανται να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα  εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους. Η επικύρωση του αντιγράφου από δικηγόρο έχει πλήρη ισχύ ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Αρχής.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), οι Αρχές είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σε περίπτωση που υπάλληλος αρνείται να αποδεχθεί το επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο, μπορεί να διωχθεί ποινικά για παράβαση καθήκοντος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, οι επικυρώσεις την δικηγόρων δεν ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους από τις Αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να τις αποδέχονται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, ο ΑΣΕΠ δέχεται έγγραφα αλλοδαπής αρχής τα οποία δεν φέρουν την επισημείωση της Χάγης με την προϋπόθεση όμως ότι είναι νομίμως επικυρωμένα.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις σχετικές οδηγίες του ΑΣΕΠ και πάντα σε συνδυασμό με τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις της προκήρυξης που σας ενδιαφέρει.

Τέλος, από ειδικές δικονομικές διατάξεις προβλέπεται ότι ο δικηγόρος μπορεί να επικυρώνει και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα του ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής.

Περαιτέρω, η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας λήψεως της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης  (ευρέως γνωστή ως «σφραγίδα της Χάγης» ή APOSTILLE). Το APOSTILLE είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση της γνησιότητας ελληνικών δημοσίων εγγράφων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν  ενώπιον αλλοδαπού Δημοσίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επισημείωση της Χάγης.

Key Contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile
ΕΚ
Ελένη Κάββουρα

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile