Μεταφράσεις

Σύμφωνα με τον νόμο, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε μεταφράσεις

 • Πτυχίων και τίτλων σπουδών
 • Συμβάσεων, συμβολαίων και ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Εταιρικών εγγράφων (Καταστατικά, Πρακτικά)
 • Δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων
 • Νομοθεσίας, Εγκυκλίων και Οδηγιών
 • Εξειδικευμένων νομικών εγγράφων (Εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας)
 • Διοικητικών εγγράφων (Άδειες, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Διαβατήρια, Δελτία Ταυτότητας κ.ό.κ.)
 • Νομικών γνωμοδοτήσεων
 • Τεχνικών εκθέσεων (πραγματογνωμοσύνες, πορίσματα κ.λ.π.)

Γλώσσες μετάφρασης

 • Από αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ρωσικά.
 • Προς αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά. 

Χρόνος παράδοσης

 • Έως 2 σελίδες: εντός 1 εργάσιμης ημέρας. 
 • Μεταφράσεις πέραν των 2 σελίδων: Κατόπιν συνεννόησης.

1| Αποστολή των εγγράφων σας

Μας στέλνετε με email ή online τα προς μετάφραση/επικύρωση έγγραφα σαρωμένα ή σε ευκρινείς φωτογραφίες, αναφέροντας:

– αριθμό αντιγράφων,

– ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας,

– διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής,

– είδος φορολογικού παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο) και ΑΦΜ.

2| Οικονομική προσφορά

Αυθημερόν θα λάβετε στο email σας οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται:

– Συνολικό κόστος,

– Προκαταβολή και τρόποι πληρωμής,

– Χρόνος παράδοσης,

– Τρόποι παραλαβής των εγγράφων σας.

3| Παραλαβή των εγγράφων σας

Παραλαμβάνετε τα έγγραφά σας νομίμως επικυρωμένα και υπογεγραμμένα:

— στο email σας σαρωμένα με ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική διακίνηση σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

— με courier στη διεύθυνση αποστολής που μας δηλώσατε (χρέωση παραλήπτη) ή

— κατόπιν συνεννόησης από τα γραφεία μας, Δε -Πα 09:00 – 17:00. 

Ψηφιακή υπογραφή

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η ψηφιακή υπογραφή εξομοιώνεται με ιδιόχειρη υπογραφή και γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (π.χ. ΑΣΕΠ, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.), εφόσον διακινείται ηλεκτρονικά.

Τιμολογιακή πολιτική*

 • Ελάχιστη χρέωση ανά έγγραφο: 25€
 • Προς ξένη γλώσσα: 0,10€ ανά λέξη
 • Προς την ελληνική: 0,08€ ανά λέξη 
 • Επικύρωση: από 1 έως 10 σελίδες με χρέωση 10€– από 11 σελίδες επιπλέον χρέωση 0,20€ ανά σελίδα
 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μεταφράσαντος δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο όπου απαιτείται: 15€ 

      *Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Online σε 1′

1Φόρτωση αρχείων
2Στοιχεία τιμολόγησης
3Στοιχεία αποστολής
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Τα συνημμένα αρχεία (φωτογραφία ή σάρωση) πρέπει να είναι ευανάγνωστα, καλής ανάλυσης και σημερινής λήψης, ώστε να προκύπτει ότι έχετε στην κατοχή σας τα πρωτότυπα έγγραφα. Επιτρεπτές μορφές αρχείων: .pdf | .docx | .jpeg . | .jpg.