Λάβετε τα έγγραφα σας νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα στο email σας με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή για χρήση στο δημόσιο (ΑΣΕΠ, δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια) ή τον ιδιωτικό τομέα.

Στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται: Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Άρθρο 36 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων
Ελληνικά
Αγγλικά
Ισπανικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Πορτογαλικά
Ρώσικα

Eπίσημη μετάφραση και επικύρωση κάθε είδους έγγραφου όπως:

 • Πτυχία
 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Εταιρικά έγγραφα (Συστάσεις Εταιρειών, Καταστατικά, Τροποποιήσεις)
 • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων
 • Εμπορικά Σήματα και Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας
 • Δικόγραφα (αγωγές, προτάσεις, προσφυγές, μηνύσεις κλπ)
 • Διαδικαστικά έγγραφα (Πρακτικά, Καταθέσεις Μαρτύρων, Κλήσεις σε Δικαστήρια)
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Νομοθεσία και Εγκυκλίους
 • Έγγραφα της Ε.Ε. (Κανονισμούς, Οδηγίες, Συστάσεις, Ανακοινώσεις)
 • Διοικητικά Έγγραφα (Άδειες, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Διαβατήρια, Δελτία Ταυτότητας Έγγραφα Μετανάστευσης)
 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά
 • Συμβόλαια και Τίτλους Κτήσης Ακινήτων
 • Διαθήκες, Αποποιήσεις και Κληρονομικά Έγγραφα
 • Νομικές Γνωμοδοτήσεις
 • Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες (ιατρικές, τεχνικές εκθέσεις, οικονομικές)

Αναλαμβάνουμε την νόμιμη επικύρωση ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων καθώς και την διαδικασία λήψης της επισημείωσης της Χάγης όπου απαιτείται. 

Ο ΑΣΕΠ, όπως και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και ανεξάρτητες αρχές δέχονται έγγραφα αλλοδαπής αρχής τα οποία δεν φέρουν την επισημείωση της Χάγης με την προϋπόθεση όμως ότι είναι νομίμως επικυρωμένα.
Άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4250/2014

Το APOSTILLE (επισημείωση ή σφραγίδα της Χάγης) είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση της γνησιότητας ελληνικών δημοσίων εγγράφων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν  ενώπιον αλλοδαπού Δημοσίου. Διαβάστε εδώ σχετικά με την την επισημείωση της Χάγης.

Φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Χρησιμοποίστε μορφές .pdf | .docx | .jpeg . | .jpg. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες και σε καλή ανάλυση.

Key Contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile
Eleni Kavvoura
Ελένη Κάββουρα

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile