Ναυτικό ατύχημα

Ναυτικό ατύχημα είναι κάθε συμβάν ή ακολουθία συμβάντων, που κατέληξε σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, εφόσον αυτά έλαβαν χώρα σε άμεση σύνδεση με  τη λειτουργία του πλοίου:

 • θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό προσώπου,
 • απώλεια (εξαφάνιση) προσώπου από πλοίο,
 • απώλεια ή τεκμαιρόμενη απώλεια ή εγκατάλειψη πλοίου,
 • υλική ζημία σε πλοίο,
 • προσάραξη ή ανικανότητα πλοίου να πλεύσει (ακυβερνησία)  ή εμπλοκή πλοίου σε σύγκρουση,
 • υλική ζημιά στη ναυτική εξωτερική υποδομή πλοίου, που θα μπορούσε να θέσει σοβαρά σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιδίου του πλοίου, άλλου πλοίου ή προσώπου/ ων,  και
 • σοβαρότατη ζημιά στο περιβάλλον, ήτοι ρύπανση με επιβλαβή επίδραση στο περιβάλλον), προκληθείσα από ζημιά ενός ή πλειόνων πλοίων, ή έστω ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας.

Ζητήστε νομική συμβουλή

Εφόσον το θύμα του ατυχήματος είναι  ναυτικός – μέλος του πληρώματος, δείτε εδώ σχετικά με αποζημίωση από ναυτεργατικό ατύχημα. Τις περιπτώσεις, όπου ο παθών δεν αποτελεί μέλος του πληρώματος του πλοίου,  πραγματευόμαστε  κατωτέρω.

Τα ναυτικά ατυχήματα οφείλονται σε διάφορα περιστατικά, όπως  πυρκαγιά, έκρηξη, σύγκρουση, προσάραξη, πρόσκρουση, επαφή, σοβαρή ζημιά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ζημιά λόγω πάγου, ρωγμών ή πιθανού ελαττώματος του  κύτους, χωρίς τη συνδρομή των οποίων είτε το ναυτικό ατύχημα δεν θα είχε επέλθει, είτε οι δυσμενείς συνέπειές του πιθανόν να μην είχαν επέλθει καθόλου  ή εν πάση περιπτώσει  θα ήταν λιγότερο σοβαρές.

Ευθύνη προς αποζημίωση ενδέχεται να φέρουν:

 • Ο πλοιοκτήτης
 • Ο εφοπλιστής
 • Ο διαχειριστής
 • Οι προστηθέντες αυτών (πλοίαρχος ή πλήρωμα).

Οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη αποζημιωτικής ευθύνης, το ύψος της αποζημίωσης, τα ευθυνόμενα πρόσωπα και το ποσοστό ευθύνης τους προσδιορίζεται ανάλογα με το εφαρμοστέο κάθε φορά δίκαιο.

Αξίζει να σημειωθεί  ότι τα δικαστήρια του Πειραιά έχουν συντρέχουσα καθ’ ύλην αρμοδιότητα να δικάσουν οποιαδήποτε ναυτική διαφορά ολόκληρης της ελληνικής  επικράτειας.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές αξιώσεις παραγράφονται πολύ σύντομα (1 ή 5 έτη. Συνίσταται, επομένως να μην αδρανείτε, καθώς τυχόν αδράνεια συνεπάγεται κίνδυνο παραγραφής των δικαιωμάτων σας.

Key Contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile