Πνευματική ιδιοκτησία

Έργα του πνεύματος

Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει τα έργα λόγου, τέχνης ή επιστήμης. Προστατεύεται τόσο το δικαίωμα πατρότητας του έργου όσο και τα περιουσιακά δικαιώματα επί αυτού. Η προστασία καλύπτει τον δημιουργό και τους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες.

Συγγενικά δικαιώματα

Ως συγγενικά δικαιώματα εννοούμε τα δικαιώματα των ερμηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών όπως τους ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές κλπ.

Τα πρόσωπα αυτά έχουν ηθικό δικαίωμα επί της ερμηνείας ή της εκτέλεσής τους καθώς και δικαίωμα εύλογης αμοιβής από τυχόν αναπαραγωγή ή παρουσίαση στο κοινό της ερμηνείας τους ή της εκτέλεσής τους.

Βάσεις δεδομένων (data bases)

Ως βάση δεδομένων θεωρείται η συλλογή δεδομένων ή άλλων στοιχείων διευθετημένων συστηματικά ή μεθοδικά, προσιτών με ψηφιακό ή άλλο τρόπο. Από το δίκαιο της πνευαμτικής ιδιοκτησίας προστατεύονται οι βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα και όχι το περιεχόμενο τους καθεαυτό.

Προγράμμα Η/Υ και εφαρμογές (software & apps)

Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών θεωρούνται έργα λόγου και προστατεύονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις τις πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή νοείται η σειρά εντολών που επιτρέπουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή να επιτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες ή αποτελέσματα.

Key Contact

Γεώργιος Ι. Παυλάκης

Εταίρος

View profile
Eleni Kavvoura
Ελένη Κάββουρα

Junior associate

View profile