Η υπαγωγή των κομιστών αξιογράφων στους πληττόμενους ΚΑΔ

Ανάμεσα στα οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης, που έχουν ληφθεί εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους πληττόμενους επιχειρηματίες, ήταν η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των οφειλόμενων αξιογράφων, τα οποία έληγαν στο τέλος Μαρτίου. Η αναστολή έχει διάρκεια 75 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία πληρωμής και εναπόκειται στον οφειλέτη η αξιοποίηση της ρύθμισης ή η εμπρόθεσμη πληρωμή.

Το συγκεκριμένο μέτρο, ενώ «ανακουφίζει» τους οφειλέτες, πλήττει σημαντικά τους κομιστές των υπό αναστολή αξιογράφων, και δη των συχνότατων στην επιχειρηματική πρακτική επιταγών, και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η υπό προϋποθέσεις επέκταση συγκεκριμένων μέτρων οικονομικής στήριξης και στους κομιστές των ως άνω αξιογράφων, εφόσον δεν ανήκουν ήδη στους πληττόμενους ΚΑΔ. Συγκεκριμένα, διά της υπ’ αριθμόν Α. 1099/2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1646/03.05.2020,Τεύχος Β’), καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την υπαγωγή από τις 01.04.2020 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ για τους κομιστές αξιογράφων, των οποίων οι ως άνω προθεσμίες έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη καταληκτική ημερομηνία.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των κομιστών στις ως άνω ρυθμίσεις είναι η συνολική αξία των υπό αναστολή αξιογράφων να υπερβαίνει το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους κατά το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος. Τούτο υπολογίζεται για μεν τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 30.03.2020, για δε τις επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος 2019, τα οποία προκύπτουν από τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία με αναγωγή σε μηνιαία βάση. Εφόσον μία επιχείρηση προέβη σε έναρξη εργασιών εντός 2019, ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με επιμερισμό των ακαθάριστων εσόδων της προς τον αριθμό των ημερών λειτουργίας της επιχείρησης εντός του έτους.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης, αποτελεί προϋπόθεση για την υπαγωγή των κομιστών στις ως άνω ρυθμίσεις η μη συμπερίληψή του ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας αυτών (εφόσον απέφερε μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τον κύριο ΚΑΔ κατά το 2018), στον συνημμένο σε αυτήν Πίνακα. Εκεί αποτυπώνονται οι κωδικοί δραστηριότητας, για τους οποίους τεκμαίρεται ότι παρουσίασαν αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από τις ευεργετικές ρυθμίσεις. Πρόκειται για τους ΚΑΔ 12.00, 19.20, 21.10, 21.20, 35.11, 35.12, 46.18.11.03, 46.18.11.04, 46.18.11.05, 46.18.11.07, 46.18.11.08, 46.35, 46.46, 46.71, 47.11, 49.50, 53.10, 61.10, 61.20, 61.30, 64.11, 64.19, 64.92, 64.99, 65.30, 66.11, 92.00.14, 92.00.21, 94.20, 94.92, 96.03.

Τα οφέλη

Οι κομιστές αξιογράφων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Απόφασης, εντάσσονται ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και, επομένως, υπάγονται από τις 01.04.2020 στις  ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ και των Αποφάσεων Α.1072/2020 και Α.1073/2020, όπως τροποποιούνται και ισχύουν. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις των κομιστών, και συγκεκριμένα:

  • Παράταση καταβολής των βεβαιωμένων στη ΔΟΥ οφειλών, με ημερομηνία λήξης εντός του Απριλίου, έως και τις 31.08.2020.
  • Παράταση καταβολής των βεβαιωμένων στη ΔΟΥ οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, με ημερομηνία λήξης εντός του Απριλίου, και με ποσό φόρου προς καταβολή έως και τις 31.08.2020.
  • Παράταση καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, με ημερομηνία καταβολής εντός του Απριλίου, έως και τις 31.08.2020.
  • Αναστολή είσπραξης των ως άνω οφειλών από την φορολογική διοίκηση μέχρι και τις 31.08.2020.
  • Έκπτωση ύψους 25% επί εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών με ημερομηνία λήξης εντός του Απριλίου.
  • Συμψηφισμός ύψους 25% επί εμπρόθεσμης καταβολής χρεωστικού ΦΠΑ που έληγε στις 30 Απριλίου 2020.

Οι υπαγόμενοι στην εν λόγω ρύθμιση θα υπαχθούν αυτόματα και σε κάθε ανάλογη ρύθμιση για φορολογικές οφειλές που λήγουν εντός του Μαΐου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική Απόφαση της ΑΑΔΕ.

Μέχρι σήμερα, δεν υφίσταται κάποια ρύθμιση για την ένταξη των ως άνω κομιστών και σε άλλα μέτρα ελάφρυνσης, όπως είναι η παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι υποχρεώσεις

Για την χορήγηση των ως άνω ευεργετημάτων ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις ως άνω Αποφάσεις. Συγκεκριμένα, εφόσον ο κομιστής των ως άνω αξιογράφων είναι και εργοδότης, οφείλει μετά την ολοκλήρωση του μέτρου που αξιοποίησε να διατηρεί τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας στην επιχείρησή του. Ειδάλλως, η παράταση καταβολής ή η ανατολή είσπραξης παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την αρχική ημερομηνία καταβολής.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν λόγω Απόφασης, η αίτηση για την υπαγωγή στις πληττόμενες επιχειρήσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ από τους δικαιούχους ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών έως και τις 07.05.2020. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων που παρατέθηκαν ανωτέρων (δηλώσεις ΦΠΑ/ακαθάριστα έσοδα 2019 βάσει λογιστικών αρχείων) και σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των υπό αναστολή αξιογράφων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο εκδότη, αριθμό και ημερομηνία έκδοσης, ποσό και πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο κοινοποιήθηκε η αναστολή). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την αλήθεια των στοιχείων, ενώ σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων, πέραν των συνεπειών της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, επέρχεται αυτοδίκαιη απώλεια κάθε ευεργετήματος.