Εργατικό δίκαιο

Παρέχουμε συμβουλευτική νομική καθοδήγηση των εντολέων μας στο ευρύτερο φάσμα της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. Επίσης, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον των αρμόδιων αρχών (Επιθεώρηση Εργασίας κ.λ.π.) και ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο  παρέχουμε πρωτοπόρα, έγκυρη και ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη στους εντολείς μας.

Ενδεικτικά χειριζόμαστε

  • Διαφορές μισθών
  • Καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση)
  • Επίσχεση εργασίας
  • Βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας
  • Ευέλικτες μορφές εργασίας (εκ περιτροπής –  μερική απασχόληση, τηλεργασία)
  • Κοινωνική ασφάλιση – Ανασφάλιστη εργασία
  • Ιδιότυπες μορφές απασχόλησης
  • Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης (επιδότηση εισφορών, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Αναστολή συμβάσεων εργασίας)
  • Νομική εκπροσώπηση σε εργατικά ατυχήματα

Key Contacts

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile
Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος

View profile