επίδομα ναυτικοί

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ναυτικών  – Ένταξη των πληττόμενων ναυτικών στην προστασία του άρθρου 63 της από 30-3-2020 ΠΝΠ

Πεδίο εφαρμογής

Με την ΚΥΑ 2242.10/21372/2020 (ΦΕΚ β 1128/2.4.2020) των Υπουργών Εργασίας και Ναυτιλίας ρυθμίστηκε ο τρόπος στήριξης των ναυτικών, των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας λόγω κορωνοϊού στις κάτωθι κατηγορίες πλοίων:

  • Επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά εκτελούντα θαλάσσιες ενδοματεφορές, που από 01.03.2020 έχουν διακόψει ή πρόκειται να διακόψουν τους δρομολογημένους πλόες τους
  • Επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά εκτελούντα θαλάσσιες ενδομεταφορές, που δεν έχουν ξεκινήσει τους δρομολογημένους πλόες τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, ενώ έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου

Εννοείται ότι οι συμβάσεις του προσωπικού ασφαλείας  (φυλάκων) δεν αναστέλλονται.

  • Στο ίδιο πλαίσιο προστασίας με τους ανωτέρω εντάσσονται οι ναυτικοί που είναι ναυτολογημένοι σε αλιευτικά πλοία ολικού μήκους τουλάχιστον 24 μέτρων, που δεν εκτελούν πλόες κι έχουν παύσει την αλιευτική τους δραστηριότητα.
  • Ο νομοθέτης προέβλεψε επίσης την ίδια προστασία και για τους απογεγραμμένους ναυτικούς επιβατηγών και επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών και διεθνείς πλόες, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 01 έως και 30 Μαρτίου 2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις, όπου η σύμβαση λύθηκε με υπαιτιότητα του ναυτικού ή λόγω ασθενείας ή τραυματισμού του.

Δικαιολογητικός λόγος είναι στην μεν πρώτη περίπτωση η απαξία που αποδίδει η έννομη τάξη στην υπαίτια συμπεριφορά που οδήγησε στη λύση της σύμβασης ναυτολόγησης, στην δε δεύτερη ότι ούτως ή άλλως ο ναυτικός προστατεύεται για την ανικανότητά του προς εργασία λόγω ασθενείας ή τραυματισμού από τις διατάξεις του ναυτεργατικού δικαίου.

Διαδικασία

Βήμα 1: Υποχρεώσεις του Πλοιοκτήτη

Ο πλοιοκτήτης υποβάλλει στο ΝΑΤ:

(α) Αναλυτική περιοδική Δήλωση των ναυτολογημένων Ναυτικών (ΑΠΔΝ) μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του nat.gr

(β) Υπεύθυνη Δήλωση περί αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ναυτικών, των οποίων τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση

(γ) Σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων ή μη εκκίνησης – ανάληψης δρομολογίων για τα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά εκτελούντα θαλάσσιες ενδομεταφορές (βλ. περ. 1 και 2 ανωτέρω), συνυποβάλλει αντίγραφο της έγκρισης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, εφόσον η μη εκτέλεση πλόων δεν έχει επιβληθεί.

Στην περίπτωση των αλιευτικών (περ. 3) απαιτείται βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής ότι δεν εκτελούν πλόες και αλιευτική δραστηριότητα.

(δ) Επιπροσθέτως, για την περίπτωση (4) ανωτέρω που αφορά τους ναυτικούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε κατά τα προαναφερθέντα από 01 έως 30 Μαρτίου 2020,  ο πλοιοκτήτης :

– υποβάλλει – πέραν των υπό (α) και (β) στοιχείων – Υπεύθυνη Δήλωση στο ΝΑΤ, όπου δηλώνει τους ναυτικούς της κατηγορίας αυτής

– γνωστοποιεί αυθημερόν,  είτε με επιστολή είτε ηλεκτρονικά, την  Υπεύθυνη Δήλωση αυτή τόσο στον καθένα από τους ναυτικούς αυτούς, όσο και στην λιμενική Αρχή του τόπου όπου ναυλοχεί το πλοίο.

Βήμα 2: Ενέργειες του Ναυτικού

Αφού λάβει την γνωστοποίηση, ο ναυτικός υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, όπου ελλιμενίζεται το πλοίο, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (κατεβάστε το ΦΕΚ με τα σχετικά υποδείγματα) με την εξής διαδικασία: Ο Πλοίαρχος συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις του Πληρώματός του και τις υποβάλλει στην Λιμενική Αρχή ο ίδιος αυτοπροσώπως ή δια του ναυτικού πράκτορα του πλοίου, συνοδευόμενες από το ναυτολόγο και τα ναυτικά φυλλάδια των ναυτικών. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες (υπό 1, 2, 3 και 4).

Ειδικά για την κατηγορία 4, δηλαδή των ναυτικών, των οποίων η σύμβαση έληξε μεταξύ 01 και 30.03.2020, είναι σφόδρα πιθανό το πλοίο να έχει κλείσει ναυτολόγιο ή να μην ελλιμενίζεται σε περιοχή αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής στο εσωτερικό. Εν τοιαύτη περιπτώσει, οι ναυτικοί υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή  τους στην Λιμενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους.

Βήμα 3: Ενέργειες των Λιμενικών Αρχών

(α) Ενημερώνουν τόσο ναυτολόγιο του πλοίου όσο και το ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού ως εξής:

  • Στις περιπτώσεις 1, 2 και 3 ως άνω, αναγράφοντας «Αναστολή σύμβασης εργασίας από …. Έως ….»
  • Στην περίπτωση 4 ως άνω, αναγράφοντας «Υπαγωγή στην προστασία της από 30-3-2020 ΠΝΠ» στην σελίδα της  τελευταίας απόλυσης του ναυτικού φυλλαδίου.

(β) Ενημερώνουν τον Οίκο του Ναύτου αποστέλλοντας τους σχετικούς καταλόγους.

Βήμα 4:  Ενέργειες του Οίκου του Ναύτου

(α) Εντός μηνός από την παραλαβή των καταλόγων που αποστέλλονται από τις Λιμενικές Αρχές, ο Οίκος του Ναύτου αρχίζει σταδιακώς την καταβολή των επιδομάτων και

(β)  Ενημερώνει την Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και το ΝΑΤ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.