ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Έκτακη οικονομική ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και σία

Στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της οικονομίας λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, η Κυβέρνηση αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 € στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στους εταίρους σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, εφόσον ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 €;

Δυνάμει των άρθρων 1 και 2 της από 16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1457/16.04.2020, Τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε διά της από 25.04.2020 Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν ΓΔΟΥ 89 (ΦΕΚ 1587/25.04.2020, Τεύχος Β’), η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 € χορηγείται κατ’ αρχήν στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και στους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με την μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, εφόσον α) υπάγονται στους πληττόμενους κλάδους που παρατίθενται στο παράρτημα της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, β) δεν απασχολούν πάνω από είκοσι εργαζομένους και γ) έχουν την έδρα τους ή την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Η αποζημίωση των 800 € αφορά το διάστημα 17 Μαρτίου 2020-30 Απριλίου 2020 και είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Δεν δικαιούνται την αποζημίωση οι μέτοχοι ανωνύμων εταιριών, καθώς και όσοι ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι, λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές). Οι επιστημονικοί κλάδοι αναμένεται να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 600 € αποκλειστικά για το διάστημα 1-30 Απριλίου, για την οποία αναμένεται η έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης.

Υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού όσοι ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 της από 16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1457/16.04.2020, Τεύχος Β’), πλην των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η επιχείρηση έχει υποβάλει έως και τις 20.03.2020 φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός,

β) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και τις 16.04.2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ που όφειλε κατά την κείμενη νομοθεσία από τις 01.01.2018 έως και τις 29.02.2020,

Γ) η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από τις 01.04.2019. Η αδράνεια προκύπτει από στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από τις 01.04.2019 έως και τις 29.02.2020,

Δ) εφόσον η επιχείρηση έχει δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι τις 31.03.2019, πρέπει να μην έχει υποβάλει πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’ όλη την περίοδο από τις 01.04.2019 έως και τις 29.02.2020,

Ε) δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για την διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών κατά τα οριζόμενα στην απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και εντός ποιας προθεσμίας;

Δυνάμει του άρθρου 4 της από 16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1457/16.04.2020, Τεύχος Β’), ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει την σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» μέχρι και τις 24 Απριλίου 2020. Ήδη έχει δοθεί παράταση και η νέα προθεσμία υποβολής της αίτησης μετατέθηκε για τις 28 Απριλίου 2020. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων που αναλύθηκαν ανωτέρω και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς το αληθές αυτών.

Υπάρχει περίπτωση να υποχρεωθεί ο δικαιούχος να επιστρέψει την αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 της από 16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1457/16.04.2020, Τεύχος Β’), ο δικαιούχος που έχει αναστείλει τη σύμβαση εργασίας έστω και ενός εργαζομένου του, οφείλει να μην καταγγείλει την ως άνω σύμβαση εργασίας μέχρι τις 30.04.2020, καθώς και να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας στην επιχείρησή του μέχρι την ως άνω ημερομηνία. Διαφορετικά, θα υποχρεωθεί να επιστρέψει την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 €. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτήθηκαν, αποχώρησαν οικειοθελώς ή αποχώρησαν κατόπιν λήξης της συμφωνηθείσας διάρκειας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.