Βιοτεχνία

Περιγραφή

Η βιομηχανία και βιοτεχνία αποτελούν κρίσιμους τομείς ανάπτυξης και αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας και η υπαγωγή σε πολλά νομοθετικά πλαίσια, κανονισμούς, οδηγίες, πρότυπα και προδιαγραφές καθιστούν πολλές φορές την επιχείρηση ευάλωτη σε παρατυπίες και ως εκ τούτου σε οικονομικές επισφάλειες. Για το λόγο αυτό, η κατ’ επάγγελμα ενασχόληση με κλάδους της βιομηχανίας και βιοτεχνίας απαιτεί την προληπτική νομική αρωγή, δηλαδή την συστηματική παρακολούθηση των εργασιών της επιχείρησης και την νομική συμμόρφωσή της με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η παροχή έγκυρης, εξειδικευμένης και προσιτής νομικής υποστήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν νομική υπηρεσία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή παραβάσεων που μπορεί να κοστίσουν στην βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Ενδεικτικά θα σας βοηθήσουμε στα εξής:

  • Συμμόρφωση με κανονισμούς ασφαλείας
  • Φορολογική και λογιστική συμμόρφωση
  • Εταιρικά θέματα, σύσταση εταιρείας και εταιρική δημοσιότητα
  • Έγκαιρη ενημέρωση με τις νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητας σας
  • Κατοχύρωση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων άυλων αγαθών
  • Εργατικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα της επιχείρησής σας
  • Πολεοδομικό δίκαιο και τακτοποίηση των εγκαταστάσεών σας
  • Επίλυση εμπορικών διαφορών και διεκδίκηση απαιτήσεων από οφειλέτες