Οικογενειακό δίκαιο

Περιγραφή

Η οικογένεια, ως πυρήνας του κοινωνικού βίου θεωρείται ήδη από την αρχαιότητα θεσμός άξιος νομικής προστασίας. Για το λόγο αυτό, στις περισσότερες έννομες τάξεις έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα νομικών διατάξεων, οι οποίες συνθέτουν τον κλάδο του Οικογενειακού Δικαίου, με σκοπό τη διατήρηση της οικογενειακής ασφάλειας και γαλήνης και την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης, προσωρινής ή οριστικής ρήξης στις σχέσεις των μελών της ιδίας οικογενείας. Ιδιαίτερα, ως προς την προστασία των ανήλικων τέκνων, ως αδυνάμων μελών της, ο νομοθέτης έχει αποδειχθεί εξαιρετικά προσεκτικός στην προάσπιση των συμφερόντων τους, ώστε να εξασφαλίσει τη διαβίωση και ανατροφή τους σε ήρεμο και ασφαλές για τη σωματική και ψυχική τους υγεία περιβάλλον. Παρακολουθώντας την κοινωνική πραγματικότητα, ο Έλληνας νομοθέτης διευρύνει τον κύκλο των κοινωνικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται ως οικογενειακές και ρυθμίζονται από το Οικογενειακό Δίκαιο, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικώς σε όσες αποτελούν απόρροια της έγγαμης συνένωσης δύο ατόμων (πχ. συζυγικές σχέσεις, γονικές σχέσεις, σχέσεις συγγενών εξ αγχιστείας). Ως εκ τούτου, εντάσσει στο πεδίο προστασίας του σχέσεις όπως η μνηστεία, η προγαμιαία ή η εκτός γάμου συμβίωση, η αναγνώριση πατρότητας τέκνων γεννηθέντων εκτός γάμου των γονέων τους. Επιπλέον, με την εύρεση νέων ιατρικών και εν γένει επιστημονικών μεθόδων, όπως είναι η τεχνητή γονιμοποίηση χρήζει νομικής ρύθμισης το πεδίο και ο τρόπος εφαρμογής τους, στο πλαίσιο των ενδοοικογενειακών σχέσεων.

Ενδεικτικές περιπτώσεις

  • Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και τα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου.
  • Η οριστική διακοπή των σχέσεων μεταξύ των συζύγων και η έκδοση διαζυγίου, συναινετικού ή κατ’ αντιδικία.
  • Το δικαίωμα διατροφής μεταξύ διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, το δικαίωμα διατροφής των ανηλίκων και ενηλίκων τέκνων έναντι των γονέων τους, το δικαίωμα διατροφής μεταξύ των συγγενών, ανιόντων και κατιόντων.
  • Η γονική μέριμνα και η δυνατότητα αφαίρεσής της.
  • Η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων κι η επικοινωνία τους με τους γονείς, σε περίπτωση διαζυγίου.
  • Οι θεσμοί της δικαστικής συμπαράστασης και της επιτροπείας ανηλίκων.

Οι δικηγόροι μας

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Δίκαιο Ατυχημάτων, Μεταφράσεις

kbalta@pavlakis-partners.gr View profile