Φυσικά φαινόμενα και καταστροφές

Τα φυσικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές ενδέχεται να εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσεις κατά των υπευθύνων για υλικές ζημίες καθώς και σωματικές βλάβες ή θανάτους.

Μολονότι ο γενικός κανόνας είναι ότι τα φυσικά φαινόμενα συνιστούν ανωτέρα βία και συνεπώς δεν υπάρχει άμεση ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης, εντούτοις γίνεται δεκτό από τα Δικαστήρια ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης, πολλά φυσικά φαινόμενα μπορούν πλέον να προβλεφθούν έγκαιρα και να ληφθούν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται δεκτές αγωγές αποζημίωσης για φυσικές καταστροφές στο βαθμό που ήταν δυνατή έστω η εν μέρει πρόγνωση του φαινομένου και η λήψη προληπτικών μέτρων.

Πλημμύρες

Για παράδειγμα, σε μεγάλες πλημμύρες έχουν επιδικαστεί αποζημιώσεις σε πληττόμενους πλημυρροπαθείς είτε για καταστροφή της περιουσίας τους είτε ως χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης σε συγγενείς και οικογένειες θυμάτων που πνίγηκαν εξαιτίας ορμητικών χειμάρων στο πλαίσιο πλημμύρας με το επιχείρημα ότι οι αρμόδιοι Φορείς (Δημόσιο και ΟΤΑ) μπορούσαν να έχουν υλοποιήσει κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα ώστε να αποφευχθεί η έκταση της ζημίας.

Πυρκαϊές

Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις δασικών και όχι μόνο πυρκαϊών έχει κριθεί ότι αν και το φαινόμενο δεν μπορεί να αποτραπεί, ωστόσο μπορούν να προστατευθούν οι περιουσίες και οι ανθρώπινες ζωές αν έχει εκπονηθεί κατάλληλο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, αν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας και αν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εξάλλου, υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης χαρτών πρόβλεψης πυρκαγιών βάσει των καιρικών και εν γένει κλιματολογικών συνθηκών και επομένως είναι δυνατόν η εκ των προτέρων – σε κάποιο βαθμό- πρόβλεψή τους.

Μάθετε τα δικαιώματα σας χωρίς δεσμεύσεις

Κεραυνοί και καταιγίδες

Βίαιο και αναπότρεπτο φυσικό φαινόμενο είναι και η εκδήλωση κεραυνών. Μολονότι είναι ακόμη επιστημονικά αδύνατη η αποτροπή του φαινομένου, παρόλα αυτά η επιστήμη έχει φτάσει σε σημείο να εξηγήσει τα φυσικά αίτια δημιουργίας κεραυνών, να προβλέψει με αρκετή ακρίβεια την πιθανότητα ηλεκτρικών κενώσεων σε συγκεκρικμένη περιοχή σε πολλή συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τέλος υπάρχουν κατάλληλα αμυντικά μέτρα προστασίας (αντικεραυνικά συστήματα και αλεξικέραυνα) που “έλκουν” τον κεραυνό και τον αποτρέπουν από το να γειωθεί μέσω δέντρων, κτισμάτων ή άλλων κατασκευών.

Για την κατάλληλη αντικεραυνική προστασία και την λήψη όλων των κατάλληλωνμέτρων υπεύθυνος είναι κάθε φορά ο υπέυθυνος του χώρου στον οποίο εκδηλώθηκε το φαινόμενο. Σε χώρους με έντονη παρουσία κοινού ή με κατασκευές που εξέχουν του εδάφους (αεροδρόμια, μουσεία, γέφυρες κλπ) υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες που ρυθμίζουν τα ζητήμτα αντικεραυνικής προστασίας.

Έτσι, για ένα ατύχημα από κεραυνό ενδέχεται να ευθύνεται αστικώς το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α, ένα νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου (Νοσκομείο, Μουσείο, Κοινοπραξία κλπ) αλλά και ένας ιδιώτης ή μια επιχείρηση που δεν έλαβαν όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται από την πολεδομική νομοθεσία και ειδικούς κανονισμούς.

Key Contact

Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Διαχειριστής Εταίρος

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος