Φορολογικό δίκαιο

Περιγραφή

Η πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας την καθιστά ιδιαίτερο κλάδο δικαίου που απαιτεί εξειδίκευση και συνεχή παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων.  Ιδίως τα τελευταία χρόνια, η φορολογική διοίκηση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις μεθόδους ελέγχου και είσπραξης βεβαιωμένων χρεών με αποτέλεσμα οι φορολογικές παραβάσεις των φορολογουμένων ή αδυναμία τους να συμμορφώνονται με το εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο να τους οδηγεί σε οικονομική εξάντληση. Άλλωστε εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα και τους τόκους, οι φορολογικές παραβάσεις συχνά συνιστούν και ποινικά αδικήματα.

Η αντίληψη ότι η φορολογική συμμόρφωση αφορά αποκλειστικά τη λογιστική επιστήμη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Αντιθέτως, απαιτείται συνεργασία εξειδικευμένου δικηγόρου και λογιστή.

Ενδεικτικές περιπτώσεις

Η παροχή νομικής υποστήριξης σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου εκτείνονται από την παροχή συμβουλών φορολογικού σχεδιασμού μέχρι την αρωγή κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου ή την προσφυγή στο Δικαστήρια κατά των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι:

  • Φορολογικός σχεδιασμός επιχείρησης προκειμένου να επωφεληθεί ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων και απαλλαγών (αναπτυξιακοί νόμοι, ναυτικές εταιρείες, τουριστικές επιχειρήσεις κλπ)
  • Φορολογικές συμβουλές σε ζητήματα ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου (ΣΑΔΦ)
  • Νομική υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο
  • Άσκηση ενδικοφανών ή δικαστικών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων του ελέγχου
  • Φορολογική μεταχείριση της ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ, ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη)
  • Ανακοπή κατά της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη χρεών προς το Δημόσιο
  • Αναστολή εκτελέσεως και προσωρινή δικαστική προστασία
  • Ευθύνη Διοικητών Νομικών Προσώπων για χρέη της εταιρείας

Οι δικηγόροι μας

Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Φορολογικό Δίκαιο

sp@pavlakis-partners.gr View profile