Εμπορικό δίκαιο

Περιγραφή

Ανέκαθεν το εμπόριο αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό της οικονομίας και συνδύαζε συναλλαγές οι οποίες διέπονταν όχι μόνο από το δίκαιο μίας χώρας αλλά από το δίκαιο των χωρών που εμπλέκονταν στην εμπορική δραστηριότητα. Σήμερα με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, σχεδόν το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών έχουν αποκτήσει υπερεθνικό χαρακτήρα και διέπονται από τους εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες, ενώ παράλληλα μεγάλο ποσοστό αυτών διεξάγονται ή διευκολύνονται από τη χρήση του διαδικτύου.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ο αποτελεσματικός χειρισμός των εμπορικών υποθέσεων και ιδίως αυτών με στοιχείο αλλοδαπότητας απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις προσόντα που έχουν να επιδείξουν οι συνεργάτες μας που θα αναλάβουν την δική σας υπόθεση.

Ενδεικτικά ζητήματα

 • Κατοχύρωση εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς σήματος. Προστασία του σήματος και παραχώρηση της χρήσης του.
 • Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Κατάρτιση και λύση συμβάσεων franchising και σχεδίου λειτουργίας
 • Κατάρτιση και λύση εργολαβικών συμφωνητικών
 • Κατάρτιση και λύση συμβάσεων οδικών μεταφορών
 • Κατάρτιση και λύση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων
 • Τελωνειακή παρακολούθηση και συμμόρφωση
 • Εξασφάλιση απαιτήσεων επαγγελματιών (αξιόγραφα, εμπράγματη ασφάλεια, εγγυήσεις)
 • Συμμόρφωση ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω διαδικτύου (e-shop) με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών για την εσωτερική αγορά και οδηγιών του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Κατάρτιση όρων χρήσης ιστοσελίδας και πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και πευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Διαφορές από επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και γενικώς αξιόγραφα έναντι συνεργατών (προμηθευτών, διανομέων κλπ) ή πελατών
 • Διαφορές ασφαλιστικού δικαίου από ασφάλισης ζωής ή ζημιών
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την ασκούμενη εμπορική δραστηριότητα
 • Οι όροι χρήσης ιστοσελίδας, η πολιτική απορρήτου και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών.
 • Κατάρτιση συμβάσεων με τους πελάτες ή με τους συνεργάτες της επιχείρησης (όπως πώλησης, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών εμπορικής διανομής, έργου, προμήθειας, μεσιτείας, πρακτορείας, παραγγελίας, δικαιόχρησης-franchising κ.λπ.)
 • Η παροχή διευκολύνσεων μέσω έκδοσης ή λήψης αξιογράφων (συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές κ.λπ.) καθώς και εξώδικη ή δικαστική επιδίωξή τους.

Οι δικηγόροι μας

Γεώργιος Παυλάκης

Πνευματική Ιδιοκτησία | Προσωπικά Δεδομένα | Δίκαιο επιχειρήσεων | Ακίνητη περιουσία | Διαμεσολάβηση

gp@pavlakis-partners.gr View profile