Επίλυση διαφορών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των συναινετικών μορφών επίλυσης διαφοράς. Οι δικηγόροι μας, με μεγάλη εμπειρία στην μάχιμη δικηγορία χειρίζονται με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας όλες τις δικαστηριακές υποθέσεις των εντολέων μας, οι οποίες άπτονται πολλών κλάδων δικαίου όπως ιδίως του αστικού, εμπορικού, εργατικού και διοικητικού δικαίου.

Ενδεικτικά, έχουμε χειριστεί επιτυχώς υποθέσεις σχετικά με την επιδίκαση αποζημίωσης από αδικοπρακτική ευθύνη, εργασιακές σχέσεις, ακίνητη περιουσία, εμπορική αντιπροσωπεία και διανομή, προστασία του καταναλωτή, αναγκαστική εκτέλεση και είσπραξη απαιτήσεων, φορολογικές υποθέσεις, εμπορικές συμβάσεις και συμφωνίες, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Εξέχουσα θέση στην εταιρεία μας κατέχει η διεκδίκηση αποζημιώσεων αστικής ευθύνης από ναυτικά, εργατικά και τροχαία ατυχήματα καθώς και από ιατρική αμέλεια, διεκδικώντας την ικανοποίηση των εντολέων μας από την ασφαλιστική εταιρεία, το υπαίτιο νοσοκομείο, την εφοπλίστρια εταιρεία κ.ό.κ. Με εμπειρία άνω των 30 ετών στη διεκδίκηση αποζημιώσεων και τη μάχιμη δικηγορία, εκπροσωπούμε τους εντολείς μας με αποφασιστικότητα, μαχητικότητα και αποτελεσματικότητα.

Περαιτέρω, ασχολούμαστε συστηματικά με το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων του δανειστή κατά του οφειλέτη ή του εγγυητή. Χάρη στην πολυετή εμπειρία και τη βαθιά γνώση μας στο δίκαιο της εκτελέσεως σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ερευνούμε και αντιλαμβανόμαστε την οικονομική θέση του οφειλέτη, ασκούμε την κατάλληλη πίεση λαμβάνοντας διασφαλιστικά ή προσωρινά μέτρα και αφού εκδώσουμε εκτελεστό τίτλο, ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του εντολέα μας κατάσχοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, απαιτήσεις εις χείρας τρίτων, ακίνητη περιουσία. Τέλος, έχουμε αναπτύξει δίκτυο συνεργαζόμενων δικαστικών επιμελητών και συνεργατών που συμπράττουν στα επιμέρους στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης ανά την επικράτεια και διασφαλίζουν το άμεμπτο της διαδικασίας, ώστε να αποφεύγουμε ενστάσεις του οφειλέτη κατά της διαδικασίας.

Ενδεικτικές περιπτώσεις

  • Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση εμπορικών απαιτήσεων κατά τρίτου δανειστή
  • Άμυνα εργοδότη στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρους του για διαφορές μισθών
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης πελατείας
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας του υπαίτιου οχήματος
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης αστικής ευθύνης από το Ελληνικό Δημόσιο
  • Ανακοπή αλληλεγγύως υποχρέου για τα χρέη νομικού προσώπου
  • Αποβολή από μίσθιο και αποζημίωση χρήσης
  • Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου
  • Διαφορές από επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και γενικώς αξιόγραφα
  • Διαφορές ασφαλιστικού δικαίου από ασφάλισης ζωής ή ζημιών

Μάθετε τα δικαιώματα σας χωρίς δεσμεύσεις

Key Contacts

Γεώργιος Παυλάκης

Εταίρος

Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Διαχειριστής Εταίρος

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος