Εταιρικό δίκαιο

Περιγραφή

Ως νέος ή ήδη υφιστάμενος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας γνωρίζετε ότι έχετε να διευθετήσετε πολλά ζητήματα αναφορικά με την λειτουργία της επιχείρησής σας. Από την επιλογή του νομικού τύπου για την επιχείρησή σας, μέχρι τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης, την στέγαση των εγκαταστάσεών σας, τη συμμόρφωση με τις διάφορες ειδικές νομοθεσίες, τη χρηματοδότηση ή τη ρύθμιση των οφειλών σας καθώς και τα αμιγώς νομικά ζητήματα εταιρικού δικαίου που δημιουργούν τακτικές υποχρεώσεις.

Πολλά από τα θέματα αυτά, απλά ή πιο σύνθετα, είναι θέματα νομικής φύσης και αποτελούν αντικείμενο δικής μας εργασίας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την γρήγορη και αποτελεσματική νομική υποστήριξη της επιχείρησής σας, έτσι ώστε εσείς να αφοσιώνεστε στη εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία της.
Δίκαιο Επιχειρήσεων
Ως νέος επιχειρηματίας, θα πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει την λειτουργία της επιχείρησής σας ανάλογα με το είδος της, την πιθανή συνεργασία σας με άλλους επαγγελματίες, παρούσα ή μελλοντική, καθώς και την φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των εξ αυτής εισοδημάτων σας.

Ως εκ τούτου, η νομική μορφή (ατομική επιχείρηση, προσωπική εταιρεία, κεφαλαιουχική εταιρεία κ.λπ.) υπό την οποία θα ξεκινήσετε τη δραστηριότητά σας είναι κομβικής σημασίας, καθώς πέρα από τη σημασία που έχει για όλες τις πτυχές που ήδη αναφέραμε, η μετέπειτα αλλαγή της νομικής μορφής μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οικονομικά ασύμφορη.

Τέλος, για τη νόμιμη λειτουργία μιας επιχείρησης πολλές φορές απαιτείται να ακολουθηθεί μια διαδικασία αδειοδότησης, η οποία ανάλογα το είδος της επιχείρησης εμφανίζει ιδιαιτερότητες και η μη τήρησή της επιφέρει κυρώσεις και πρόστιμα καταλυτικής σημασία

Τραπεζικός Δανεισμός

Πολύ συχνά η μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης μιας επιχείρησης εντοπίζεται κατά το στάδιο πριν ακόμα αρχίσει να λειτουργεί, όπου χρειάζονται πόροι για να στηθεί και να ξεκινήσει να λειτουργεί, χωρίς όμως να υπάρχουν οι απαραίτητες εισπράξεις από τη λειτουργία της. Η χρηματοδότηση αυτή στη σύγχρονη οικονομία παρέχεται με πλείστους τρόπους συνήθως με τη μορφή πιστώσεων με αντίστοιχη εξασφάλιση των πιστώσεων αυτών με διάφορους τρόπους (υποθήκες, προσημειώσεις, προσωπικές εγγυήσεις, εξωνήσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις “leasing” και “lease-back” κ.λπ.). Η επιτυχία της επιχείρησης, είτε κατά τα πρώτα της βήματα είτε μεταγενέστερα, στηρίζεται κατά βαρύνοντα λόγο από το είδος της πίστωσης αυτής και των συγκεκριμένων όρων της, όπως για παράδειγμα τον τρόπο και την περίοδο αποπληρωμής και τον βαθμό στον οποίο θα δεσμευθεί περιουσία προς εξασφάλιση των παρεχόμενων πιστώσεων.

Επιδοτήσεις

Επιπλέον, υπάρχουν περιστασιακές «ευκαιρίες» χρηματοδότησης μέσω επιδοτήσεων ή άλλων επιχορηγήσεων από ευρωπαϊκούς, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς προς επένδυση και ανάπτυξη για τις οποίες θα πρέπει να ενημερώνεστε.

Εταιρικός δανεισμός

Τέλος, ειδική και συνήθη περίπτωση αποτελεί η άτυπη χρηματοδότηση της επιχείρησης από τον ίδιο τον επιχειρηματία χωρίς διάκριση των περιουσιών και χωρίς καθαρή λογιστική εικόνα, πράγμα που εγκυμονεί κινδύνους και συγχύσεις.

Η λειτουργία μιας επιχείρησης συνδυάζει το σύνολο σχεδόν των εννόμων σχέσεων του πολίτη με το κράτος και τους αρμόδιους φορείς και αρχές, και των πολιτών μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα η αδειοδότηση της επιχείρησης, η κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικής και βιομηχανικής), οι κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις μεταξύ επιχείρησης και πελατών, προμηθευτών ή συνεργατών της, οι συμβάσεις εργασίας και η εργατική και υπαλληλική σχέση με τα συναφή τους ζητήματα κ.λπ..

Ενδεικτικά θέματα για τα οποία παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη με αμεσότητα και συνέπεια:

 • Η νομότυπη εγκατάσταση της επιχείρησης σε επαγγελματικό χώρο (εμπορική μίσθωση).
 • Η νόμιμη λειτουργία της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε νομοθεσίας για την συγκεκριμένου είδους επιχείρηση (τουριστική, ξενοδοχειακή, επαγγελματικά πλοία, πωλήσεων μέσω διαδικτύου κ.λπ.) και η έκδοση των απαιτούμενων αδειών.
 • Η κατοχύρωση της επωνυμίας και του σήματος (διεθνούς, ευρωπαϊκού, εθνικού) και διακριτικού τίτλου.
 • Οι όροι χρήσης ιστοσελίδας, η πολιτική απορρήτου και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών.
 • Κατάρτιση συμβάσεων με τους πελάτες ή με τους συνεργάτες της επιχείρησης (όπως πώλησης, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών εμπορικής διανομής, έργου, προμήθειας, μεσιτείας, πρακτορείας, παραγγελίας, δικαιόχρησης-franchising κ.λπ.)
 • Η κατάρτιση των συμβάσεων εργασίας με το υπαλληλικό ή εργατικό σας προσωπικό με τρόπο που να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο της ανάγκες της επιχείρησής σας (εκ περιτροπής, εποχιακή, νυκτερινή κ.λπ.) χωρίς να επιβαρυνθείτε αδικαιολόγητα ή να εκτεθείτε σε πιθανούς κινδύνους (δείτε περισσότερα στην καρτέλα «Ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου» της ιστοσελίδας μας).
 • Η παροχή διευκολύνσεων μέσω έκδοσης ή λήψης αξιογράφων (συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές κ.λπ.) καθώς και εξώδικη ή δικαστική επιδίωξή τους.
 • Η λογιστική υποστήριξη της επιχείρησής σας (νομότυπη έκδοση παραστατικών συναλλαγών, τήρηση όρων δημοσιότητας, κ.λπ.).

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη κάθε φορολογικού (καρτέλα «Λογιστική και φορολογική παρακολούθηση«) ή ασφαλιστικού (καρτέλα «Ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου«) ζητήματος που σχετίζεται με την λειτουργία της επιχείρησής σας, προσφέροντάς σας ολοκληρωμένη νομική προστασία.

Εν όψει της ήδη εκδηλωθείσας οικονομικής κρίσης της χώρας μας, είναι αναμενόμενο η επιχείρησή σας να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες τις οποίες να μην μπορούσατε να διαγνώσετε έγκαιρα και οι οποίες να μην οφείλονται αποκλειστικά σε δική σας υπαιτιότητα. Ωστόσο, με τις κατάλληλες ενέργειες είναι δυνατόν να αποφευχθεί το «κλείσιμο» της επιχείρησης και να αποδειχθεί βιώσιμη και κερδοφόρα.

Ο νόμος δίνει αρκετές δυνατότητες προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο με τις υπάρχουσες διαδικασίες αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης, όσο και με τακτικές και έκτακτες ρυθμίσεις επιχειρηματικών οφειλών.

Πρόσφατα δημιουργήθηκε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ν. 4389/2016), η οποία είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπάγεται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. – όργανο που συστήθηκε με τον ίδιο νόμο και αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών) και έχει ως αποστολή και την οργάνωση και διαμόρφωση της πολιτικής για την ενημέρωση και την υποστήριξη προς ενδιαφερόμενους για λήψη δανείου και δανειολήπτες, καθώς και τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (help desk), ιστοσελίδα και Κέντρα Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (30 Κ.Ε.Υ.Δ. ανά την Ελλάδα), καθώς και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ο.Π.Σ.), το οποίο και εξυπηρετεί τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των πολιτών.

Μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ο.Π.Σ.) διενεργείται και η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (ν. 4469/2016 και κατ’ εξουσιοδότηση νομοθετήματα και αποφάσεις).

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που η διάσωση της επιχείρησης καταστεί αναπόφευκτη, με τις κατάλληλες ενέργειες η ενδεχόμενη ζημία μπορεί να αποφευχθεί ή να περιοριστεί χωρίς να παραμείνουν εκκρεμότητες που να δημιουργούν οφειλές ή άλλες κυρώσεις. Έτσι, πρέπει να δρομολογείται η λύση και εκκαθάριση του νομικού προσώπου, η μετατροπή του σε άλλο νομικό πρόσωπο, η πώληση της επιχείρησης ως συνόλου, η πτώχευση κ.λπ.

Ο νόμος προβλέπει ποινικές ή άλλες κυρώσεις για παράβαση συγκεκριμένων διατάξεων, όπως για παράδειγμα λειτουργία χωρίς άδεια, μη τήρηση των διατάξεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μη πληρωμή εργοδοτικών εισφορών, μη πληρωμή επιδομάτων ή μισθώνανασφάλιστη εργασίαπαράβαση κανονισμών ασφαλείας και πολλών άλλων, τα οποία επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές αλλά πολλές φορές λανθασμένα ή παρανόμως ή κατά παράβαση άλλης ειδικότερης νομοθεσίας χωρίς να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή. Πολύ συχνά μία κατάλληλη συμβουλή μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε μια επιχείρηση, υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να το πραγματοποιήσετε ανάλογα με τον βαθμό που θέλετε να εμπλακείτε σ’ αυτήν.

Βασικό κριτήριο για τον τρόπο συμμετοχής σας σε μία επιχείρηση είναι αν επιθυμείτε να χρηματοδοτήσετε την επιχείρηση με συμμετοχή στα κέρδη της ή αν πλέον αυτού επιθυμείτε να συμμετέχετε στη λειτουργία της λαμβάνοντας αποφάσεις και περαιτέρω καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της και τις επιχειρηματικές της αποφάσεις.

Έτσι, αν στόχος σας είναι η χρηματοδότηση μια επιχείρησης χωρίς συμμετοχή στη λειτουργία της, κατά κανόνα θα προτιμήσετε συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση κεφαλαιουχικής εταιρείας, ενώ αν επιθυμείτε ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία της, στόχος σας θα είναι η εξασφάλιση συμμετοχής στην διοίκηση της εταιρείας (διοικητικό συμβούλιο) ή η συμμετοχή σας σε προσωπική εταιρεία.

Πλέον οι αλλαγές στην σύνθεση της εταιρείας πρέπει να δημοσιεύονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για τις εμπορικές εταιρείες αρμόδια υπηρεσία είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το οποίο διατηρεί ιστοσελίδα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση σκόπιμο είναι να μας συμβουλευτείτε, έτσι ώστε να σας ακούσουμε και να σας προτείνουμε τον τρόπο συμμετοχής που σας εξασφαλίζει από μη προφανείς κινδύνους και ανταποκρίνεται σ’ αυτό που πραγματικά επιθυμείτε.

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε από φυσικά πρόσωπα είτε από νομικές οντότητες, προϋποθέτει βάσει νόμου την τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων για την λογιστική και φορολογική παρακολούθηση της οντότητας. Μάλιστα, η μη ορθή τήρηση των αρχείων και τεκμηρίων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, επισύρει πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις και ποινικές ευθύνες.

Με τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές (ν.4308/2014 και Οδηγία 2014/33/ΕΕ), διαμορφώνεται ένα νέο πεδίο λογιστικής και φορολογικής διαφάνειας των επιχειρήσεων, το οποίο απαιτεί σχολαστική παρακολούθηση από λογιστή και δικηγόρο. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθός τους και τον κύκλο εργασιών τους, ωστόσο, πέραν των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ, Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ε.Ε κατά μετοχές) ακόμα και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε, Ε.Ε) οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένα βιβλία και στοιχεία.

Περαιτέρω, τα λογιστικά αρχεία της οντότητας αξιοποιούνται από τη φορολογική διοίκηση για επιβολή φορολογίας και για τη διενέργεια ελέγχων. Ειδικότερα, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στην φορολογική νομοθεσία, η διοικητική διαδικασία συμπλέκεται με την δικαστική διαδικασία και ως εκ τούτου η φορολογική αντιμετώπιση, ενδείκνυται να αντιμετωπίζεται ενιαία σε όλα τα στάδια με την καθοδήγηση δικηγόρου. Τυχόν καθυστερημένη ανάθεση σε δικηγόρο μίας φορολογικής διαφοράς μπορεί να αποβεί μοιραία για τα δικαιώματά σας και συνεπώς, για την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Ενδεικτικά, μία επιχείρηση οφείλει να παρακολουθείται λογιστικά και φορολογικά για ζητήματα:

 • Ακίνητης ιδιοκτησίας (κατοχή, μεταβίβαση, μισθώσεις, εκμετάλλευση, παραχώρηση χρήσης κ.λπ.)
 • Εμπορικές δραστηριότητες (συνήθεις συναλλαγές, ζητήματα ΦΠΑ, λοιποί φόροι επί των συναλλαγών)
 • Ειδικές εμπορικές συμβάσεις (leasing, lease back, factoring, franchising)
 • Φορολογικού σχεδιασμού (ειδικά φορολογικά καθεστώτα, απαλλαγές)
 • Φορολογικής αντιμετώπισης και υπαγωγής σε αναπτυξιακούς νόμους
 • Αμοιβών Δ.Σ, συμβούλων και ελεγκτών
 • Διανομής μερισμάτων στους εταίρους/μετόχους.
 • Ενδοομιλικών σχέσεων (μητρική – θυγατρική)
 • Αντιμετώπισης φορολογικών ελέγχων (εντολές ελέγχου, ενστάσεις και ενδικοφανείς προσφυγές, δικαστική προστασία επί φορολογικών διαφορών)

Σημαντικό! Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας συνεπάγεται συμμόρφωση με πολύπλοκη φορολογική και λογιστική νομοθεσία. Ορθή επιλογή του συνετού επιχειρηματία είναι -εκτός από την λογιστική παρακολούθηση από επαγγελματία λογιστή- και  η προληπτική νομική παρακολούθηση της επιχείρησης σε συμμόρφωση με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι δικηγόροι μας

Γεώργιος Παυλάκης

Πνευματική Ιδιοκτησία | Προσωπικά Δεδομένα | Δίκαιο επιχειρήσεων | Ακίνητη περιουσία | Διαμεσολάβηση

gp@pavlakis-partners.gr View profile
Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Φορολογικό Δίκαιο | Δίκαιο Επιχειρήσεων | Ακίνητη Περιουσία

sp@pavlakis-partners.gr View profile