Ατυχήματα

Περιγραφή

Από τη στιγμή που εμπλακήκατε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ατύχημα εντός της ελληνικής επικράτειας ή στο εξωτερικό έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε αποζημίωση από τον υπαίτιο ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ιδιωτικό ή δημόσιο) ανεξαρτήτως τυχόν συντρέχουσας δικής σας υπαιτιότητας.

Η εταιρία μας, με την καθοδήγηση των έμπειρων συνεργατών μας, είναι σε θέση να διευθετήσει κάθε πιθανή κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επιτυγχάνοντας υψηλές αποζημιώσεις που καλύπτουν τόσο την υλική ζημία σας όσο και την ηθική σας βλάβη.

Αναλαμβάνουμε την διεκδίκηση αποζημίωσης για το ατύχημα που σας συνέβη.
Ατυχήματα
Ως εργατικό ατύχημα ορίζεται εκείνο που συμβαίνει κατά την  εκτέλεση ή εξ αφορμής της εργασίας. Το συμβάν αυτό για να κριθεί άξιο αντιμετωπιστεί από τη δικαιοσύνη  θα πρέπει να προκαλεί ανικανότητα για εργασία που να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες ή πλήρη ανικανότητα για εργασία ή ακόμα και θάνατο. Επιπλέον στην έννοια του εργατικού ατυχήματος από νομική άποψη εντάσσεται και κάθε επιδείνωση ήδη υπάρχουσας ασθένειας που ήταν όμως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας.

Έχει κριθεί ότι στην έννοια του εργατικού ατυχήματος συμπεριλαμβάνονται:

 • «Ατυχήματα» από παθολογικά αίτια, όπως καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται, όμως, στις συνθήκες εργασίας ή υφίσταντο και επιδεινώθηκαν λόγω αυτών.
 • Τραυματισμοί από πτώση τμημάτων κτιρίων, από κακοσυντηρημένα μηχανήματα, από κακές υποδομές στο χώρο εργασίας ή λόγω παράβασης των κανονισμών ασφαλείας.
 • Θάνατος που επήλθε σε εργοτάξιο από λάθος επίβλεψη του μηχανικού ή από διαρροή ουσιών.
 • Ατυχήματα που συνέβησαν καθ’ οδόν προς την εργασία.

Η ομάδα μας επί σειρά ετών χειρίζεται πλείστες υποθέσεις θυμάτων ναυτεργατικών ατυχημάτων, εξασφαλίζοντάς τους τη δίκαιη αποζημίωση που τους αναλογεί, πολλές φορές ακόμα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ατυχημάτων που παρουσίαζαν εξαιρετική νομική και πραγματική δυσχέρεια.

Όπως και στο εργατικό, έτσι και σε αυτή την κατηγορία ατυχημάτων, εάν ο εργαζόμενος – ναυτικός καθίσταται μερικώς ή πλήρως, διαρκώς ή προσκαίρως, ανίκανος για εργασία, δικαιούται αποζημίωση (απώλεια εισοδημάτων, ιατρικά έξοδα, νοσήλια κλπ) και χρηματική ικανοποίηση  της ηθικής του βλάβης. Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται από το εάν το συμβάν (ασθένεια ή ατύχημα) οφείλεται σε παράβαση ειδικού κανονισμού ασφαλείας ή απλώς σε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων του. Στην πρώτη περίπτωση η αποζημίωση είναι πλήρης και το Δικαστήριο θα επιδικάσει την ζημία που θα αποδειχθεί, ενώ στην δεύτερη θα επιδικασθεί η αποζημίωση αντικειμενικής ευθύνης του ν. 551/1915. Εφόσον αποδειχθεί ότι το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, επιδικάζεται και χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης.

Σε περίπτωση θανάτου του ναυτικού, η οικογένειά του δικαιούται πλήρη αποζημίωση (πχ για απώλεια συντήρησης ή διατροφής, έξοδα κηδείας) και χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής τους οδύνης σε περίπτωση που το ατύχημα οφείλεται σε παράβαση ειδικού κανονισμού ασφαλείας, ενώ σε περίπτωση που τέτοια παράβαση δεν αποδεικνύεται, υπάρχει όμως αμέλεια του εργοδότη που προκάλεσε το συμβάν, δικαιούνται την αποζημίωση του ν.551/1915 και επί πλέον ικανοποίηση της ψυχικής τους οδύνης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπό προϋποθέσεις και η εμφάνιση ασθένειας  (ή ακόμα και η επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας) εξ αφορμής της εργασίας δύνανται να χαρακτηρισθούν ως ναυτεργατικά ατυχήματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις που έχει χειριστεί το γραφείο μας και που κρίθηκαν ναυτεργατικά ατυχήματα: πτώση ναυτικού στην θάλασσα από σκάλα, ανεμόσκαλα ή από την κουπαστή, άλμα και εξαφάνιση ναυτικού στην θάλασσα εν πλω, πτώση μεθυσμένου ναυτικού από την σκάλα του πλοίου στην θάλασσα και επακόλουθος πνιγμός, σύνθλιψη ναυτικού από κλείσιμο θύρας ανελκυστήρα, εγκλεισμός σε ψυγείο λόγω μη σωστής λειτουργίας πόρτας και θάνατος από την ψύξη , δολοφονία, ελονοσία, θερμοπληξία, πνευμονία, φυματίωση, δάγκειος πυρετός, νεκρωτική περιτονίτιδα (necrotising fasciitis), θάνατος από καρκίνο και aidsλόγω μη επαρκούς περίθαλψης, έκρηξη, τραύμα από εκτόξευση αντικειμένου στο μηχανοστάσιο, θάνατος από αναθυμιάσεις στο αμπάρι.

Ακόμα και  τροχαίο ατύχημα που λαμβάνει χώρα καθ’ οδόν προς το πλοίο προς ανάληψη υπηρεσίας ή ενώ ο ναυτικός βρίσκεται στην ξηρά με εντολή αξιωματικού για την διεκπεραίωση υποθέσεων του πλοίου θεωρείται ναυτεργατικό ατύχημα και γεννά αντικειμενική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή σε αποζημίωση του θύματος ή των συγγενών του, πέραν  και ανεξάρτητα από την ευθύνη του ζημιογόνου οχήματος.

Ανεξαρτήτως και επί πλέον της αποζημίωσης από ναυτεργατικό ατύχημα, ο ασθενήσας ναυτικός που απολύθηκε λόγω της ασθενείας του, δικαιούται μισθούς ασθενείας για όσο χρόνο διήρκησε η ασθένειά του αυτή, όχι όμως πέραν των τεσσάρων μηνών.  Προσοχή όμως, μην αμελήσετε να μας συμβουλευτείτε, διότι η αξίωση αυτή υπόκειται σε συντομότατη (ολιγόμηνη) παραγραφή.

Τροχαία ορίζονται εκείνα τα ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα στο οδικό δίκτυο και έχουν ως συνέπεια υλικές ζημιές, τραυματισμό/θάνατο  ή συνδυασμό των ανωτέρω. Στο δικηγόρο θα απευθυνθείτε για να σας βοηθήσει τόσο με το ποινικό σκέλος όσο και με την αξίωση αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια.

Δικαίωμα αποζημίωσης έχουμε στις περιπτώσεις όπου:

 • Η ζημία είναι μόνον υλική, δηλαδή προκλήθηκαν βλάβες στο όχημα ή στα προσωπικά μας αντικείμενα.
 • Προκλήθηκαν σωματικές βλάβες ή θάνατος. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημίωση τόσο για τα έξοδα νοσηλείας, τους απολεσθέντες μισθούς σε περίπτωση αδυναμίας εργασίας για όσο αυτή διαρκεί όσο και τα έξοδα κηδείας εάν επήλθε θάνατος. Επιπλέον, το θύμα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για ηθική βλάβη ή σε περίπτωση θανάτου, οι συγγενείς αυτού να αιτηθούν χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης.

Ορισμένα παραδείγματα τροχαίων ατυχημάτων είναι τα εξής:

 • Σύγκρουση δύο ή περισσοτέρων οχημάτων μεταξύ τους
 • Τραυματισμός/θάνατος πεζού από διερχόμενο όχημα
 • Τραυματισμός/θάνατος οδηγού από ελλιπή σηματοδότηση ή κακό οδόστρωμα ή ελλιπή φωτισμό σε τοπικές και εθνικές οδούς κλπ.

Ιδιαίτερη προσοχή! Μην παραιτηθείτε των δικαιωμάτων σας με δήλωση έναντι πενιχρής αποζημίωσης. Αποζημίωση δικαιούσθε ακόμη και όταν το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο!! Στην τελευταία αυτή περίπτωση το θύμα μπορεί να επιδιώξει την είσπραξη αποζημίωσης από το ΝΠΔΔ «Επικουρικό Κεφάλαιο».

Αλλά και στην περίπτωση που το ατύχημα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος αλλά σε κακή σηματοδότηση, κακή κατάσταση του οδοστρώματος, ελλιπή φωτισμό, πλημμελή ή παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, είναι δυνατή η επιδίωξη αποζημίωσης κατά των υπεύθυνων για αυτά προσώπων (πχ. Δήμος ή ΟΤΑ γενικότερα, διαφημιστικές εταιρίες, ΔΕΗ κ.α.). Όταν ευθύνεται το Δημόσιο για την πρόκληση της ζημίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την λεγόμενη αστική ευθύνη του Δημοσίου για κάθε πράξη ή παράλειψη των οργάνων του και η υπόθεση δικάζεται συνήθως ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Η ιατρική επιστήμη ενέχει από μόνη της κινδύνους για όποιον την υπηρετεί καθότι υφίσταται πάντα η πιθανότητα τα πράγματα να μην έρθουν όπως ακριβώς θα επιθυμούσαμε. Ζήτημα αποτελεί το κατά πόσον ο ιατρός ευθύνεται για την ατυχή έκβαση των πραγμάτων. Μερικές φορές η ευθύνη του ιατρού είναι εμφανής, όταν λ.χ. κατά την εκτέλεση χειρουργείου ξεχάσει ένα ιατρικό εργαλείο στο σώμα του ασθενούς. Τις περισσότερες φορές, όμως, είναι δύσκολο να αποδειχθεί εάν υπήρξε ιατρικό σφάλμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δικαστήριο εξετάζει εάν ο ιατρός ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης (lege artis) και με την ανάλογη επιμέλεια που οφείλει να δείξει ένας μέσου επαγγελματικού υποβάθρου ιατρός.

Ορισμένα παραδείγματα ιατρικών σφαλμάτων είναι τα εξής:

 • Ιατρικό σφάλμα σε χειρουργική επέμβαση
 • Μη επίτευξη επιθυμητού αποτελέσματος
 • Μη ενδεδειγμένη αγωγή
 • Παρενέργειες από ιατροφαρμακευτική αγωγή (αισθητικές επεμβάσεις, τεχνητή γονιμοποίηση, αμιγώς ιατρικές επεμβάσεις)
 • Ευθύνη ΕΚΑΒ, ασθενοφόρου, νοσοκομείου για καθυστερήσεις κλπ.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν να συντρέχει ευθύνη του Δημοσίου σε περιπτώσεις ιατρικών σφαλμάτων που έλαβαν χώρα σε δημόσια νοσοκομεία ή κέντρα υγείας. Πρόκειται για τη λεγόμενη αστική ευθύνη του Δημοσίου για κάθε πράξη ή παράλειψη των οργάνων του κατ’ άρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ. Εάν κριθεί ότι η πράξη ή παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος και άρα στη επέλευση της ζημίας, μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημίωση από το Δημόσιο ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι μας

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος