Συναινετικό διαζύγιο

Ο νόμος προβλέπει περιοριστικά μόνο δύο τρόπους λύσης του γάμου: το συναινετικό και το κατ’ αντιδικία διαζύγιο. Το συναινετικό διαζύγιο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις είναι σαφώς προτιμότερο καθώς είναι ταχύτερο, φθηνότερο και λιγότερο ψυχοφθόρο. Όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος θα πρέπει να υπάρχει και συμφωνία των συζύγων με διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών σχετικά με τα ζητήματα γονικής μέριμνας και ιδίως της επιμέλειας, του τόπου διαμονής, της επικοινωνίας και της διατροφής.  Η συμφωνία αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στην συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου τους.

Η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου ενώπιον συμβολαιογράφου έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι του κατ’ αντιδικία διαζυγίου καθώς:

  • Ολοκληρώνεται ενώπιον συμβολαιογράφου χωρίς να χρειαστεί δικαστική διαμάχη και ψυχοφθόρα αντιδικία. Μάλιστα, οι σύζυγοι μπορούν να χορηγήσουν ειδικό πληρεξούσιο στον δικηγόρο τους ώστε να μην χρειαστεί να παρασταθούν κατά την υπογραφή της λύσης του γάμου.
  • Επιτυγχάνει την οριστική διευθέτηση όλων των ζητημάτων και παράλληλα κατοχυρώνει τα συμφέροντα των ανηλίκων τέκνων.
  • Ως προς ζητήματα διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας η συμβολαιογραφική πράξη είναι εκτελεστός τίτλος δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευθεί αναγκαστική κατάσχεση για την ικανοποίηση της διατροφής. 
  • Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών.

Τί είναι το άυλο διαζύγιο;

Με το άρθρο 20 του ν. 4800/2021 προβλέφθηκε η λύση του γάμου με ψηφιακή δήλωση, γνωστή και ως άυλο διαζύγιο. Στην ουσία πρόκεται για μια πλατφόρμα ψηφιοποίησης και απλούστευσης του συναινετικού διαζυγίου. Αν επιλεγεί επιτρέπει στους συζύγους να υπογράψουν ψηφιακά το ιδιωτικό συμφωνητικό αντί να μεταβούν στο ΚΕΠ (βήμα 2). 

Πιστοποίηση χρηστών gov.gr

Προκειμένου να υπογράψουν το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσω gov.gr οι σύζυγοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι χρήστες και να έχουν ταυτοποιήσει το κινητό τους τηλέφωνο. Εάν έχετε εκδόσει εξουσιοδότηση ή ΥΔ μέσω gov.gr τότε είστε σίγουρα πιστοποιημένοι χρήστες. Εναλλακτικά, μπορείτε να πιστοποιηθείτε ακολουθώντας την διαδικασία στο σύνδεσμο.

Η διαδικασία σε 5 βήματα

1. Αίτημα προσφοράς - ανάθεση

Μας στέλνετε με e-mail ή online αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της υπόθεσής σας.

Αυθημερόν θα λάβετε οικονομική προσφορά και συνημμένες οδηγίες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. 

2. Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι σε συνεννόηση με τους συζύγους θα συντάξουμε το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης γάμου, ρυθμίζοντας όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες καθώς και ζητήματα γονικής μέριμνας για τυχόν ανήλικα τέκνα σας. 

Το τελικό σχέδιο του συμφωνητικού θα πρέπει να υπογραφεί και από τους δύο συζύγους είτε στο ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε μέσω της πλατφόρμας του άυλου διαζυγίου με τους κωδικούς taxisnet.

3.Επικύρωση ενώπιον Συμβολαιογράφου

Μετά την πάροδο 10 ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, οι σύζυγοι μαζί με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους μεταβαίνουν ενώπιον του συμβολαιογράφου για την επικύρωση του συμφωνητικού και την έκδοση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσεως του γάμου.

Σε περίπτωση που κάποιος εκ των συζύγων δεν επιθυμεί την αυτοπρόσωπη παράστασή του στο συμβολαιογράφο, μπορεί να εξουσιοδοτήσει με ειδικό πληρεξούσιο τον δικηγόρο του προκειμένου να τον εκπροσωπήσει.

4. Πνευματική λύση του γάμου

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή πολιτικού γάμου με ιερολόγηση, ένας εκ των συζύγων μεταβαίνει στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη για να αιτηθεί την πνευματική λύση του γάμου.

Οι σύζυγοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους (με ειδικό πληρεξούσιο) για την πνευματική λύση του γάμου.  

5. Καταχώριση στο Ληξιαρχείο

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης και της πνευματικής λύσης στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

Οι σύζυγοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους (με ειδικό πληρεξούσιο) για την σχετική καταχώριση.

Ζητήστε προσφορά

1
2

Key Contact

Maria Tsakona
Maria Tsakona

Associate

View profile