Διαταγή απόδοσης μισθίου

Διαταγή απόδοσης ονομάζεται η διαδικασία με την οποία ο εκμισθωτής μπορεί να αποβάλει τον μισθωτή από το μίσθιο, όταν υπάρχει νόμιμος λόγος. Νόμιμο λόγο αποτελεί η μη έγκαιρη καταβολή μισθωμάτων από τον μισθωτή (δυστροπία) ή η παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο και μετά την λύση της μίσθωσης. Ο εκμισθωτής, με την τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας και μετά από εξώδικη όχληση προς τον μισθωτή, μπορεί να ζητήσει σε πολύ σύντομο χρόνο την έκδοση δικαστικής απόφασης (διαταγής) και να αποβάλει τον μισθωτή με τη συνδρομή δικαστικού επιμελητή.

Διαταγή πληρωμής (οφειλόμενα μισθώματα)

Ο εκμισθωτής, μαζί με την διαταγή για απόδοση του μισθίου, δύναται να σωρεύσει και αίτημα για καταβολή καθυστερούμενων μισθωμάτων ή άλλων οφειλών του μισθωτή (έξοδα κοινοχρήστων, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κ.λπ.) που αποδεικνύονται εγγράφως. Η απόφαση με την οποία διατάσσεται η καταβολή των οφειλόμενων ονομάζεται διαταγή πληρωμής. Για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής σε βάρος του μισθωτή θα πρέπει αφενός να έχει προηγηθεί εξώδική όχληση και αφετέρου ο μισθωτής να έχει γνωστή διαμονή, ώστε να του επιδοθεί η διαταγή πληρωμής νόμιμα. Αν η διαμονή του μισθωτή είναι άγνωστη, τότε θα πρέπει ο εκμισθωτής να ασκήσει αγωγή για τα οφειλόμενα.

Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης (διαταγής), ο εκμισθωτής μπορεί αφενός να αποβάλει τον μισθωτή από το μίσθιο και αφετέρου να απαιτήσει των καταβολή των οφειλομένων. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλει τα οφειλόμενα, είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του είτε με την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών είτε άλλων περιουσιακών στοιχείων του.

Μεσσεγγύηση κινητών πραγμάτων εντός του μισθίου

Σε περίπτωση που κατά την αποβολή του μισθωτή από τον δικαστικό επιμελητή, παραμείνουν στο μίσθιο κινητά πράγματα, θα πρέπει ο δικαστικός επιμελητής να ορίσει μεσεγγυούχο. Ο μεσεγγυούχος έχει την υποχρέωση να φυλάξει τα κινητά πράγματα για 6 μήνες από την αποβολή. Ο δικαστικός επιμελητής, αφού καταγράψει όλα τα κινητά πράγματα που βρέθηκαν εντός του μισθίου και συντάξει σχετική έκθεση, ορίζει μεσεγγυούχο (συνήθως τον εκμισθωτή).

Αποζημίωση χρήσης

Σε περίπτωση που ο μισθωτής παρακρατεί μονομερώς το μίσθιο μετά την λήξη της μισθωτικής σχέσης, ο εκμισθωτής δικαιούται αποζημίωση χρήσης για όσο διάστημα ο μισθωτής παρακρατεί το μίσθιο, την οποία μπορεί να διεκδικήσει με αγωγή ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Στην αγωγή αυτή μπορεί να σωρεύσει και αίτημα για τυχόν άλλες αξιώσεις του από την μισθωτική σχέση, όπως για φθορές ή βλάβες του μισθίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έκδοση διαταγής θα χρειαστούν οπωσδήποτε: 

 

 1. Σαρωμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου (το πρωτότυπο θα χρειαστεί σε επόμενο χρόνο). 
 2. Εκτύπωση από το taxisnet της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (με αποδοχή του μισθωτή)
 3. Λογαριασμοί, τιμολόγια και ειδοποιητήρια κοινοχρήστων από τα οποία να προκύπτουν σαφώς οι οφειλές του μισθωτή (σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες οφειλές). 
Οικονομική προσφορά

Όταν λάβουμε τα ως άνω έγγραφα θα εκτιμήσουμε την υπόθεσή σας και θα σας στείλουμε αυθημερόν οικονομική προσφορά η οποία περιλαμβάνει:

 

 1. Την αμοιβή μας για το σύνολο της διαδικασίας.
 2. Τα δικαστικά έξοδα.
 3. Την αμοιβή και τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή για τις απαραίτητες επιδόσεις στον μισθωτή. 
 4. Εξουσιοδότηση προς υπογραφή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας (μέσω gov.gr ή μέσω ΚΕΠ).

 

Στην οικονομική προσφορά που θα λάβετε θα περιγράφονται αναλυτικά η αμοιβή και τα έξοδα ανά διαδικασία. 

Πλεονεκτήματα διαταγής

Η διαδικασία της διαταγής έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της άσκησης αγωγής ενώπιον των Δικαστηρίων. Ενδεικτικά:

 • Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε πολύ σύντομο χρόνο. Ο εκτιμώμενος χρόνος, ανάλογα και με το αρμόδιο Δικαστήριο κυμαίνεται από 2 έως 3 μήνες. 
 • Είναι πολύ πιο φθηνή διαδικασία σε σχέση με την άσκηση αγωγής.
 • Η διαταγή συνιστά εκτελεστό τίτλο με βάση τον οποίο μπορεί άμεσα να επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος του οφειλέτη – μισθωτή για την είσπραξη των οφειλών. 
 • Η διαταγή έχει τα προνόμια της δικαστικής απόφασης, εκδίδεται από Δικαστή χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία του Δικαστηρίου.
 • Μετά την αποστολή των σχετικών εγγράφων στον δικηγόρο σας δεν απαιτείται η εμφάνισή σας στο Δικαστήριο ούτε κάποια ενέργεια εκ μέρους σας. 

Ζητήστε προσφορά

1Φόρτωση αρχείων
2Στοιχεία επικοινωνίας και τιμολόγησης
Επιλέξτε πότε ο μισθωτής ξεκίνησε να μην καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Για παράδειγμα, αν έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται το μίσθωμα έως την 3η κάθε μήνα και δεν κατέβαλε το μίσθωμα Δεκεμβρίου 2021, επιλέξτε 3/12/2021.
Επιλέξτε αν διεκδικείτε και οφειλόμενα κοινόχρηστα που αποδεικνύονται με έγγραφα (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ.).