Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση ως θεσμός εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στοχεύει στην εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών με συμφωνία των ίδιων των ενδιαφερομένων μερών με την βοήθεια διαπιστευμένου διαμεσολαβητή.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υπάγουν στην ταχεία διαδικασία της διαμεσολάβησης κάθε αστική ή εμπορική διαφορά τους (εφόσον έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της), εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα.

Η συμφωνία που θα καταλήξουν, καταγράφεται σε πρακτικό και μπορεί να κατατεθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους στην γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου και αποτελεί εκτελεστό τίτλο έναντι του άλλου μέρους (εκτελείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση).

ΥΑΣ σε 3 βήματα

Αίτημα προς το διαμεσολαβητή

Συμπληρώνετε και στέλνετε το Φύλλο Βασικών Στοιχείων και το Αίτημα προς διαμεσολαβητή με email. Σας στέλνουμε βεβαίωση παραλαβής του αιτήματός σας μαζί με τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα χρειαστούν.

Ενέργειες του διαμεσολαβητή

Ο διαμεσολαβητής μας έρχεται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέρη της διαφοράς και λαμβάνει την έγγραφη συναίνεσή τους για τον διορισμό του.

Ο διαμεσολαβητής μας ενημερώνει όλα τα μέρη για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο και τον τρόπο (φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη) που συμφωνήθηκε να διεξαχθεί η ΥΑΣ.

Πραγματοποίηση και πρακτικό ΥΑΣ

Η ΥΑΣ διενεργείται στον προγραμματισμένο τόπο (ή με τηλεδιάσκεψη) και χρόνο, εφόσον έχει εξοφληθεί η αμοιβή του διαμεσολαβητή (100€+ΦΠΑ). Αμέσως μετά ο διαμεσολαβητής παραδίδει ή στέλνει το νόμιμο πρακτικό ΥΑΣ στα μέρη.

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία

Πριν την άσκηση της αγωγής είναι υποχρεωτική μία πρώτη ενημερωτική συνάντηση (ΥΑΣ), κατά την οποία τα μέρη ενημερώνονται για την διαδικασία της διαμεσολάβησης από διαπιστευμένο διαμεσολαβητή:

 • στις οικογενειακές διαφορές
 • στις διαφορές αρμοδιότητας της τακτικής διαδικασίας του Πρωτοδικείου (αντικείμενο άνω των 30.000€)

Συνέπειες για τη δίκη

 • Η γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ στα μέρη αναστέλλει τις δικονομικές προθεσμίες (άρθρο 9 ν. 4640/2019).
 • Η απουσία μέρους από την ΥΑΣ μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή χρηματικής ποινής (100 – 500€) από το δικαστήριο.
 • Χωρίς το πρακτικό της ΥΑΣ το δικαστήριο δεν εκδικάζει την διαφορά (απαράδεκτη συζήτηση).

Μετά την ΥΑΣ

Αφού διενεργηθεί η ΥΑΣ και τα μέρη το συμφωνήσουν ή σε περίπτωση που τα μέρη πρέπει υποχρεωτικά να προσπαθήσουν να λύσουν την διαφορά τους με διαμεσολάβηση (όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ρήτρας διαμεσολάβησης), υπογράφεται συμφωνητικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση, η οποία:

 • πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού υπαγωγής (με δυνατότητα παράτασης για άλλες 40 ημέρες κατόπιν συμφωνίας).
 • διενεργείται σε χωριστές συναντήσεις του διαμεσολαβητή με το κάθε μέρος και σε κοινές του διαμεσολαβητή με όλα τα μέρη, κατά τις οποίες τα μέρη παρίστανται (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων) υποχρεωτικά με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.
 • έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 • δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία ή σε πολύωρες συνεδρίες, αλλά σε περισσότερες μικρής διάρκειας.
 • έχει μειωμένο κόστος το οποίο συμφωνείται από τα μέρη, τους νομικούς παραστάτες και το διαμεσολαβητή.
 • αναστέλλει τις προθεσμίες του νόμου για την προσφυγή στα δικαστήρια, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν τα μέρη από δόλια και καταχρηστική χρήση του θεσμού από το άλλο μέρος.

Η διαμεσολάβηση στην εταιρεία μας

Διαθέτουμε χωριστές αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες και διαμορφωμένες κατάλληλα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία της διαμεσολάβησης και να εξασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης των μερών και η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας. Με εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να καταλήξετε στην δική σας συμφωνία ιδίως σε διαφορές:

 • Εμπορικές (μεταξύ συνεργατών όπως προμηθευτή-πωλητή, παραγωγού-αντιπροσώπου/διανομέα ή ανταγωνιστών, αξιογράφων όπως επιταγές ή συναλλαγματικές, από μεταφορά εμπορευμάτων, από συμφωνίες συνεκμετάλλευσης ή κοινοπραξίες κ.λπ.)
 • Εταιρικές (μεταξύ εταίρων ή συμφωνιών συμμετοχής σε εταιρεία ή στα κέρδη)
 • Aνταγωνισμού (πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και διασφάλιση ελεύθερου ανταγωνισμού)
 • Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων)
 • Πνευματικής ιδιοκτησίας (ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα δημιουργού σε έργα, λογοκλοπή, παράνομη εκμετάλλευση έργου, παράνομη ιδιοποίηση κ.λπ.)
 • Ιδιωτικής ασφάλισης (μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρείας)
 • Ιατρικής ευθύνης (απαιτήσεις ασθενών κατά ιατρών ή νοσοκομείων)
 • Ακινήτων (μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων ή από σχέσεις κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, μισθωτή και ιδιοκτήτη, διανομής ακινήτων λόγω κληρονομίας ή διαζυγίου κ.λπ.).
 • Γειτονικού δικαίου (π.χ. όρια γειτονικών ακινήτων, εκπομπές ήχου και αναθυμιάσεων)
 • Οικογενειακές (π.χ. διατροφή συζύγου και τέκνων, επικοινωνία κ.λπ.)

Πλεονεκτήματα

Ισχυρό πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης είναι ο εκούσιος χαρακτήρας της, σύμφωνα με τον οποίο τα μέρη μπορούν να οργανώσουν την διαδικασία με τον δικό τους τρόπο και στον δικό τους χώρο και πάντα με τη βοήθεια διαμεσολαβητή να αναζητήσουν λύσεις που εξυπηρετούν ουσιαστικά τα συμφέροντά τους, κάτι το οποίο ενδέχεται να μην διασφαλιστεί με την προσφυγή στα δικαστήρια. 

 • Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μερών με τους πληρεξούσιος δικηγόρους να παρίστανται στη διαδικασία.  
 • Ταχύτητα(κατά κανόνα ολοκλήρωση εντός 40 ημερών) και αποφυγή ζημιών από την διαιώνιση της διαφοράς. 
 • Ευελιξία ως προς τις λύσεις που θα περιληφθούν στην συμφωνία. 
 • Δεσμευτική συμφωνία που εκτελείται υποχρεωτικά κατά του άλλου μέρους, όπως οι δικαστικές αποφάσεις. 
 • Αποφυγή αυξημένων δικαστικών εξόδων. 
 • Κατάληξη σε συμφωνία συγκεκριμένη, εφαρμόσιμη και ρεαλιστική με την βοήθεια της εμπειρίας και των γνώσεων του διαμεσολαβητή, χωρίς επιβολή της δική του άποψης ή απόφασης ,όπως στην περίπτωση του δικαστή.  
 • Καταλήγοντας σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, η συνεργασία μεταξύ των μερών συχνά ενισχύεται μεγιστοποιώντας τα κέρδη για όλα τα μέρη. 
 • Απολύτως εμπιστευτική διαδικασία τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και μετά την ολοκλήρωσή της, βάσει του επαγγελματικού απορρήτου του διαμεσολαβητή, παράβαση του οποίου επισύρει αστικές, ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. 

Τα προσόντα του διαμεσολαβητή

Οι διαμεσολαβητές είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικώς εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από Φορέα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών και εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για να λάβουν την πιστοποίηση παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια διαμεσολάβησης και μετεκπαιδεύονται τακτικά προκειμένου να διατηρούν αλλά και να προάγουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η διαπίστευση χορηγείται σε όσους επιτύχουν βαθμό τουλάχιστον 70% σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας απαράβατες αρχές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους είναι η ανεξαρτησία, η αμεροληψία, η ουδετερότητα και η εχεμύθεια. Η παράβαση κάθε μίας από αυτές επισύρει σοβαρές αστικές, ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Προς διασφάλιση της διαδικασίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον διαμεσολαβητή να διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με κάποιο από τα μέρη  όπως ιδίως προσωπική ή επαγγελματική (π.χ. ο διαμεσολαβητής να έχει ενεργήσει στο παρελθόν ως δικηγόρος κάποιου μέρους).

Key Contact

Γεώργιος Ι. Παυλάκης

Εταίρος

View profile