Νέα & Δημοσιεύσεις

Όταν λάβουμε τα ως άνω έγγραφα θα εκτιμήσουμε την υπόθεσή σας και θα σας στείλουμε αυθημερόν οικονομική προσφορά η οποία περιλαμβάνει:   Την αμοιβή μας για το σύνολο της διαδικασίας. Τα δικαστικά έξοδα. Την αμοιβή και τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή για τις απαραίτητες επιδόσεις στον μισθωτή.  Εξουσιοδότηση προς υπογραφή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας (μέσω gov.gr ή μέσω ΚΕΠ).   Στην οικονομική προσφορά που θα λάβετε θα περιγράφονται αναλυτικά η αμοιβή και τα έξοδα ανά διαδικασία. 

Για την έκδοση διαταγής θα χρειαστούν οπωσδήποτε:    Σαρωμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου (το πρωτότυπο θα χρειαστεί σε επόμενο χρόνο).  Εκτύπωση από το taxisnet της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (με αποδοχή του μισθωτή) Λογαριασμοί, τιμολόγια και ειδοποιητήρια κοινοχρήστων από τα οποία να προκύπτουν σαφώς οι οφειλές του μισθωτή (σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες οφειλές).