Νέα & Δημοσιεύσεις

Αν συμφωνηθεί η υπαγωγή της διαφοράς στη διαμεσολάβηση, υπογράφεται συμφωνητικό υπαγωγής και η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών (με δυνατότητα παράτασης για άλλες 40 ημέρες κατόπιν συμφωνίας). H διαδικασία διενεργείται σε χωριστές συναντήσεις του διαμεσολαβητή με το κάθε μέρος και σε κοινές του διαμεσολαβητή με όλα τα μέρη κατά τις οποίες τα μέρη παρίστανται υποχρεωτικά με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία ή σε πολύωρες συνεδρίες, αλλά σε περισσότερες μικρής διάρκειας.

Ο διαμεσολαβητής αφού συνεννοηθεί με τα μέρη, τα ενημερώνει για τον τόπο και το χρόνο της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας κάποιου μέρους, η ΥΑΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη ή κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας διά πληρεξουσίου δικηγόρου. Η ΥΑΣ λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά εντός 20 ημερών από την αποστολή του αιτήματος της προσφυγής και εντός 30 ημερών αν κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτουμένου δικαστική προστασία μέρους, υποβάλλει σε πιστοποιημένο διαμεσολαβητή από το μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (κοινής αποδοχής των μερών ή διορισμένο από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης), αίτημα προσφυγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης.