Εμπορική αντιπροσωπεία & διανομή

Ανέκαθεν το εμπόριο αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό της οικονομίας και συνδύαζε συναλλαγές οι οποίες διέπονταν όχι μόνο από το δίκαιο μίας χώρας αλλά από το δίκαιο των χωρών που εμπλέκονταν στην εμπορική δραστηριότητα. 

Σήμερα με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, σχεδόν το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών έχουν αποκτήσει υπερεθνικό χαρακτήρα και διέπονται από τους εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες, ενώ παράλληλα μεγάλο ποσοστό αυτών διεξάγονται ή διευκολύνονται από τη χρήση του διαδικτύου.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ο αποτελεσματικός χειρισμός των εμπορικών υποθέσεων και ιδίως αυτών με στοιχείο αλλοδαπότητας απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις προσόντα που έχουν να επιδείξουν οι συνεργάτες μας που θα αναλάβουν την δική σας υπόθεση.

Ενδεικτικά ζητήματα

 • Συμβάσεις franchising και συναφή ζητήματα
 • Συμφωνητικά εμπορικής αντιπροσωπείας
 • Συμφωνητικά αποκλειστικής ή μη διανομής
 • Συμβάσεις μεταφοράς και διανομής
 • Εργολαβικά και υπεργολαβικά συμφωνητικά παντός είδους
 • Συμβάσεις μεσιτείας ή πρακτορείας
 • Έκδοση ή λήψη αξιογράφων (συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές κ.λπ.)
 • Δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη απαιτήσεων
 • Εξασφάλιση απαιτήσεων επαγγελματιών
 • Κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας
 • Κατάρτιση συμβάσεων λιανικής πώλησης
 • Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων
 • Τελωνειακή παρακολούθηση και συμμόρφωση
 • Συναφή θέματα με εργαζόμενους και συνεργάτες

Key Contacts

Γεώργιος Ι. Παυλάκης

Εταίρος

View profile
Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος

View profile