Μεταφράσεις

Σύμφωνα με τον νόμο, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται η μετάφραση εγγράφων προς και από την ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση από δικηγόρο έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει μεταφράσεις προς και από τα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά και ρωσικά. Τα αρχεία φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, η οποία εξομοιώνεται με ιδιόχειρη υπογραφή και γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (π.χ. ΑΣΕΠ, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.), εφόσον τα έγγραφα διακινούνται ηλεκτρονικά.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε μεταφράσεις

 • Πτυχίων και τίτλων σπουδών
 • Συμβάσεων, συμβολαίων και ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Εταιρικών εγγράφων (Καταστατικά, Πρακτικά)
 • Δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων
 • Νομοθεσίας, Εγκυκλίων και Οδηγιών
 • Εξειδικευμένων νομικών εγγράφων (Εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας)
 • Διοικητικών εγγράφων (Άδειες, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Διαβατήρια, Δελτία Ταυτότητας κ.ό.κ.)
 • Νομικών γνωμοδοτήσεων
 • Τεχνικών εκθέσεων (πραγματογνωμοσύνες, πορίσματα κ.λ.π.)

1| Αποστολή των εγγράφων σας

Μας στέλνετε με email ή online τα προς μετάφραση/επικύρωση έγγραφα σαρωμένα ή σε ευκρινείς φωτογραφίες, αναφέροντας:

– αριθμό αντιγράφων,

– ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας,

– διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής,

– είδος φορολογικού παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο) και ΑΦΜ.

2| Οικονομική προσφορά

Αυθημερόν θα λάβετε στο email σας οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται:

– Συνολικό κόστος,

– Προκαταβολή και τρόποι πληρωμής,

– Χρόνος παράδοσης,

– Τρόποι παραλαβής των εγγράφων σας.

3| Παραλαβή των εγγράφων σας

Παραλαμβάνετε τα έγγραφά σας νομίμως επικυρωμένα και υπογεγραμμένα:

— στο email σας σαρωμένα με ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική διακίνηση σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

— με courier στη διεύθυνση αποστολής που μας δηλώσατε (χρέωση παραλήπτη) ή

— κατόπιν συνεννόησης από τα γραφεία μας, Δε -Πα 09:00 – 17:00. 

Online σε 1′

1Φόρτωση αρχείων
2Στοιχεία τιμολόγησης
3Στοιχεία αποστολής
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Τα συνημμένα αρχεία (φωτογραφία ή σάρωση) πρέπει να είναι ευανάγνωστα, καλής ανάλυσης και σημερινής λήψης, ώστε να προκύπτει ότι έχετε στην κατοχή σας τα πρωτότυπα έγγραφα. Επιτρεπτές μορφές αρχείων: .pdf | .docx | .jpeg . | .jpg.

Τιμολογιακή πολιτική*

 • Ελάχιστη χρέωση ανά έγγραφο:25 €
 • Προς ξένη γλώσσα: 0,10€ ανά λέξη
 • Προς την ελληνική: 0,08€ ανά λέξη 
 • Επικύρωση: 10€

      *Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χρόνος παράδοσης

 • Έως 2 σελίδες: εντός 1 εργάσιμης ημέρας. 
 • Μεταφράσεις πέραν των 2 σελίδων: Κατόπιν συνεννόησης.

Key contact

Χριστίνα Παυλάκη
Administrative assistant

Η Χριστίνα έχει γενικό υποστηρικτικό ρόλο στην εταιρεία μας και είναι το πρώτο σημείο επικοινωνίας των πελατών και των συνεργατών. Έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση των αιτημάτων μετάφρασης και διασφαλίζει την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας καταρτίζοντας οικονομικές προσφορές, διαχειρίζοντας με ταχύτητα και υπευθυνότητα την αλληλογραφία, και μεριμνώντας για την άμεση διεκπαιρέωση των αιτημάτων από τους δικηγόρους.